Privacyverklaring

§ 1 Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens


(1) Onderstaand informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die met u persoonlijk in verband kunnen worden gebracht, bijv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) Verwerkingsverantwoordelijke volgens artikel 8, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (het „Handvest”) en artikel 16, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) is printworld.com GmbH, vertegenwoordigd door de directeur Christoph Deutsch, Messering 5, 01067 Dresden, Duitsland, info@printworld.com (zie ons colofon). Onze functionaris voor gegevensbescherming, de heer Peter Wolf, is bereikbaar op datenschutz@printworld.de of op ons postadres onder vermelding van „de functionaris voor gegevensbescherming“.

(3) Wanneer u ons contacteert per e-mail of via een contactformulier worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, evt. uw naam en uw telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. De in dit verband gegenereerde gegevens verwijderen wij nadat opslag niet meer nodig is, of wij beperken de verwerking van de gegevens indien er wettelijke bewaarplichten gelden.

(4) Indien wij voor afzonderlijke functies binnen ons aanbod op dienstaanbieders terugvallen aan wie wij opdracht hebben verstrekt, of wij uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen wij u hieronder gedetailleerd informeren over de betreffende procedures. We geven hierbij ook de vastgelegde criteria voor de duur van de opslag aan.


§ 2 Uw rechten


(1) U heeft tegenover ons de volgende rechten ten aanzien van de u betreffende persoonsgegevens:

– recht op inzage,
– recht op rectificatie of gegevenswissing,
– recht op beperking van de verwerking,
– recht op bezwaar tegen de verwerking,
– recht op overdraagbaarheid van gegevens.

(2) U heeft bovendien het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.


§ 3 Verzamelen van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website


(1) Wanneer u de website puur gebruikt voor informatieve doeleinden, dus als u zich niet registreert of ons op andere wijze informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server zendt. Wanneer u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons uit technisch oogpunt nodig zijn om onze website voor u weer te geven en de stabiliteit en veiligheid te garanderen.

– IP-adres
– datum en tijdstip van de aanvraag
– verschil in tijdszone met de Greenwich Mean Time (GMT)
– inhoud van het verzoek (concrete pagina)
– toegangsstatus/HTTP-statuscode
– de hoeveelheid data die telkens wordt overgedragen
– website waar het verzoek vandaan komt
– browser
– besturingssysteem en gebruikersinterface
– taal en versie van de browsersoftware.

(2) Naast de hierboven genoemde gegevens worden ook cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw vaste schijf gekoppeld aan de door u gebruikte browser en door welke de organisatie, die de cookie plaatst (in dit geval wij), bepaalde informatie ontvangt. Cookies zijn niet in staat programma's uit te voeren of virussen op uw computer over te dragen. Zij dienen ertoe het online aanbod in zijn totaliteit gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

(3) Gebruik van cookies:

a) Deze website gebruikt de volgende soorten cookies waarvan de omvang en het functioneren hieronder worden toegelicht: – transiënte cookies (zie b) – persistente cookies (zie c)

b) Transiënte cookies worden automatisch gewist als u de browser afsluit. Dit betreft vooral sessie-cookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op waarmee verschillende aanvragen van uw browser kunnen worden gekoppeld aan de gemeenschappelijke sessie. Daardoor kan uw computer worden herkend wanneer u weer naar onze website gaat. De sessie-cookies worden gewist wanneer u uitlogt of de browser afsluit.

c) Persistente cookies worden na een vooraf ingestelde duur, die afhankelijk van de cookie verschillend kan zijn, automatisch gewist. U kunt deze cookies in de beveiligingsinstellingen van uw browser te allen tijde wissen.

d) U kunt uw browser-instelling al naargelang uw wensen configureren en bijv. het accepteren van cookies van derden of van alle cookies weigeren. Wij wijzen u erop dat u eventueel niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

e) Wij maken gebruik van cookies om u voor volgende bezoeken te kunnen identificeren, vooropgesteld dat u bij ons een account heeft. Zo niet, dan moet u zich voor ieder bezoek opnieuw inloggen.


§ 4 Contactmogelijkheden via onze website


U kunt via onze website contact met ons opnemen. Enerzijds is dit mogelijk via onze e-mailadressen die op de website zijn aangegeven, anderzijds via de contact- of aanvraagformulieren op onze website. Daarbij worden de door u verzonden persoonsgegevens door ons opgeslagen ten behoeve van de verwerking en/of om contact met u op te nemen. Juridische grondslag hiervoor is artikel 4, §1 van de AVG. Het verstrekken van deze persoonsgegevens aan derden vindt hierbij niet plaats. Uw persoonsgegevens worden twee maanden nadat wij uw aanvraag hebben verwerkt, gewist.


§ 5 Andere functies en aanbiedingen op onze website


(1) Naast het gebruik van onze website puur voor informatieve doeleinden bieden wij verschillende diensten aan waarvan u bij interesse gebruik kunt maken. Daartoe dient u normaal gesproken nog andere persoonsgegevens op te geven die wij voor het leveren van de betreffende dienst gebruiken en waarvoor de hierboven genoemde principes voor gegevensverwerking gelden.

(2) Voor een deel maken wij voor het verwerken van uw gegevens gebruik van externe dienstaanbieders. Deze zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en in bedrijf gesteld, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

(3) Bovendien kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden doorgeven, wanneer deelnames aan acties, kansspelen, contractsluitingen of soortgelijke diensten door ons samen met partners worden aangeboden. Meer informatie hierover ontvangt u bij opgave van uw persoonsgegevens of hieronder in de beschrijving van het aanbod.

(4) Indien onze dienstaanbieders of partners zijn gevestigd in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), informeren wij u over de gevolgen hiervan in de beschrijving van het aanbod.


§ 6 Bezwaar tegen of herroeping van de verwerking van uw gegevens


(1) Indien u toestemming heeft verleend tot verwerking van uw gegevens kunt u deze toestemming te allen tijde herroepen. Een dergelijke herroeping heeft invloed op de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u deze herroeping tegenover ons heeft uitgesproken.

(2) Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op het afwegen van belangen kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking. Hiervan is sprake wanneer de verwerking met name niet nodig is ter nakoming van een overeenkomst met u, hetgeen wij steeds bij onderstaande beschrijving van de functies aangeven. Wanneer u een dergelijk bezwaar indient, vragen wij u de redenen op te geven waarom wij uw persoonsgegevens niet zoals door ons uitgevoerd, mogen verwerken. Indien uw bezwaar gegrond is, controleren wij de feitelijke situatie en zullen de gegevensverwerking stopzetten resp. aanpassen, of u wijzen op onze dwingende, voor bescherming in aanmerking komende redenen op grond waarvan wij de verwerking voortzetten.

(3) Vanzelfsprekend kunt u te allen tijde tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en data-analyse bezwaar maken. U kunt ons via onderstaande contactgegevens informeren over uw bezwaar tegen reclame:

printworld.com GmbH
Messering 5
01067 Dresden
Duitsland
Tel. 0800-82299
Fax 03242 504710
info@printworld.com
www.printworld.com/be-nl


§ 7 Gebruik van onze webshop


(1) Wanneer u in onze webshop een bestelling wilt doen, is het voor het sluiten van de overeenkomst vereist dat u uw persoonsgegevens opgeeft die wij voor de afwikkeling van uw bestelling nodig hebben. Voor de afwikkeling van de overeenkomsten verplichte gegevens worden aangegeven, andere gegevens zijn vrijwillig. De door u opgegeven gegevens worden door ons voor de afwikkeling van uw bestelling verwerkt. Hiervoor kunnen wij uw betalingsgegevens aan onze bank doorgeven. Juridische grondslag hiervoor is artikel 4, §1 van de AVG.
Bij uw eerste bestelling in onze webshop maken wij voor u automatisch een klantaccount aan waarin u uw gegevens bij latere, verdere aankopen niet opnieuw hoeft in te voeren. Tijdens het aanmaken van een dergelijk account onder „Registreren“ worden de door u opgegeven gegevens opgeslagen met de mogelijkheid deze te herroepen. Alle andere gegevens, met inbegrip van uw gebruikersaccount, kunt u altijd in de klantomgeving wissen. Als u geen klantaccount bij ons wilt aanhouden voor latere bestellingen, vragen wij u deze na het plaatsen van uw bestelling weer te wissen.
Daarnaast kunnen wij de door u opgegeven gegevens verwerken om u te informeren over andere interessante producten uit ons portfolio, of om u e-mails met technische informatie te doen toekomen.

(2) Wij zijn op grond van onze handels- en fiscaalrechtelijke richtlijnen verplicht uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor de duur van tien jaar op te slaan. Echter na twee jaar zullen wij de verwerking beperken, d.w.z. uw gegevens worden alleen gebruikt ter naleving van de wettelijke verplichtingen.

(3) Drukbestanden die u ons tijdens de bestelprocedure toezendt, worden door ons verwerkt en opgeslagen om uw order uit te voeren. Deze gegevens bewaren wij voor een noodzakelijke herdruk, bijv. in het geval van een klacht, gedurende een periode van twee maanden na uitvoering van uw order. Daarna worden deze gewist. Juridische grondslag hiervoor is artikel 4, §1 van de AVG.

(4) Om een onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens, met name financiële gegevens, door derden te voorkomen, wordt de bestelprocedure met TLS-techniek versleuteld.


§ 8 Nieuwsbrief


(1) In het kader van het aanleggen van een klantaccount kunt u zich met uw toestemming abonneren op onze nieuwsbrief waarmee wij u informeren over onze actuele, interessante aanbiedingen. De goederen en services waarvoor reclame wordt gemaakt, worden in de toestemmingsverklaring genoemd.

(2) Voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde Double opt-insysteem Dat wil zeggen dat wij u, nadat u zich heeft aangemeld, een e-mail sturen naar het opgegeven e-mailadres waarin wij u om een bevestiging vragen dat u de nieuwsbrief wenst te ontvangen. Wanneer u uw aanmelding niet binnen 24 uur bevestigt, worden uw gegevens geblokkeerd en na een maand automatisch gewist. Bovendien slaan wij iedere keer uw gebruikte IP-adressen en tijdstippen van aanmelding en bevestiging op. Het doel van de procedure is om uw aanmelding te kunnen aantonen en zo nodig een mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens op te kunnen helderen.

(3) Voor het verzenden van de nieuwsbrief is alleen uw e-mailadres nodig dat verplicht moet worden opgegeven. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op ten behoeve van het toezenden van de nieuwsbrief. Juridische grondslag is artikel 4, §1 van de AVG.

(4) Voor het verzenden van onze nieuwsbrief maken we gebruik van een externe mailingdienstverlener, Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlijn, Duitsland, https://www.brevo.com. We geven uw e-mailadres en - om u persoonlijk te kunnen aanspreken - uw naam door aan deze dienstverlener op basis van een contract voor orderverwerking in overeenstemming met art. 28 lid 3 GDPR. U kunt het privacybeleid van deze dienstverlener vinden op: https://www.brevo.com/en/legal/privacypolicy/.

(5) Uw toestemming voor het toezenden van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde herroepen en u kunt de nieuwsbrief altijd stopzetten. U kunt de herroeping indienen door te klikken op de in iedere nieuwsbrief-e-mail vermelde en als „unsubscribe“ aangeduide link, of in uw klantaccount onder het tabblad „Nieuwsbrief“, of per e-mail aan newsletter@printworld.de of door een bericht aan de in de colofon vermelde contactgegevens. U wordt automatisch uitgeschreven uit de nieuwsbrief als u uw klantenaccount bij ons verwijdert.

(6) Wij wijzen u erop dat wij bij de verzending van de nieuwsbrief uw gebruikersgedrag evalueren. Voor deze evaluatie beschikken de verzonden e-mailberichten over zogenaamde web-beacons resp. tracking-pixels die beeldbestanden vormen bestaande uit één pixel en die op onze website zijn opgeslagen. Voor de evaluaties koppelen wij de in § 3 genoemde gegevens en de web-beacons aan uw e-mailadres en een individuele ID. Ook in de nieuwsbrief ontvangen links bevatten deze ID. De gegevens worden uitsluitend gepseudonimiseerd verzameld, de IDs worden dus niet gekoppeld aan uw andere persoonsgegevens, een directe herleidbaarheid naar uw persoon is uitgesloten. U kunt tegen deze tracking te allen tijde bezwaar maken door te klikken op de aparte link die in elke e-mail staat, of door ons op andere wijze te informeren. De gegevens worden opgeslagen voor zolang u op de nieuwsbrief bent geabonneerd. Nadat u zich heeft afgemeld, slaan wij de gegevens puur voor statistische doeleinden en anoniem op. Een dergelijke tracking is bovendien niet mogelijk als u in uw e-mailprogramma de weergave van afbeeldingen standaard heeft gedeactiveerd. In dat geval wordt de nieuwsbrief niet volledig aan u getoond en kunt u eventueel niet alle functies gebruiken. Wanneer u de afbeeldingen handmatig laat weergeven, vindt de bovengenoemde tracking plaats.


§ 9 Gebruik van Google Analytics


(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde „cookies“, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waardoor een analyse mogelijk is van het gebruik van de website door u. De door de cookie aangemaakte informatie over uw gebruik van deze website wordt normaliter naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar opgeslagen. In geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere contractstaten die de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend van tevoren verkort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar verkort. Google zal in opdracht van de exploitant van deze website deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om andere diensten in verband met het website- en internetgebruik te verlenen ten behoeve van de website-exploitant.

(2) Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

(3) U kunt het opslaan van de cookies voorkomen door een betreffende instelling van uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien het vastleggen van de gegevens die door de cookie zijn aangemaakt en betrekking hebben op uw websitegebruik (incl. uw IP-adres) alsmede het verwerken van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

(4) Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie „_anonymizeIp()“. Hierdoor worden IP-adressen verkort verder verwerkt, een herleiding naar uw persoon is daarmee uitgesloten. Voor zover de over u verzamelde gegevens kunnen worden gerelateerd aan een persoon wordt deze relatie dus meteen uitgesloten en worden de persoonsgegevens dus onmiddellijk gewist.

(5) Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Via de verkregen statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter vormgeven. Voor de uitzonderingsgevallen waarin persoonsgegevens naar de Verenigde Staten worden verzonden, heeft Google zich verbonden aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Juridische grondslag voor het gebruik van Google Analytics is artikel 4, §1 van de AVG.

(6) Gegevens van de derden-aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001. Gebruikersvoorwaarden: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/nl/, overzicht betreffende de privacy: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/nl/, alsmede de privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.


§ 10 Gebruik van social-media-plugins


(1) Wij maken momenteel gebruik van de volgende social-media-plugins: Facebook, Instagram, Twitter, Xing, LinkedIn. Wij gebruiken hierbij de zogenaamde twee-klik-oplossing. Dat wil zeggen, wanneer u onze website bezoekt, worden in eerste instantie 'in principe geen persoonsgegevens aan de aanbieders van de plugins doorgegeven. U herkent de aanbieder van de plugin aan de markering op het vakje, aan zijn beginletter of aan het logo. Wij bieden u de mogelijkheid via de knop direct met de aanbieder van de plugin te communiceren. Alleen als u op het gemarkeerde veld klikt en dit daardoor activeert, ontvangt de plugin-aanbieder de informatie dat u de betreffende website van ons online-aanbod heeft opgeroepen. Bovendien worden de in § 3 van deze verklaring genoemde gegevens verzonden. In geval van Facebook en Xing wordt volgens de informatie van de betreffende aanbieder in Duitsland het IP-adres direct na het verzamelen geanonimiseerd. Door het activeren van de plugin worden persoonsgegevens van u dus naar de betreffende plugin-aanbieder verzonden en daar (bij Amerikaanse aanbieders in de Verenigde Staten) opgeslagen. Daar de plugin-aanbieder de gegevens met name via cookies verzamelt, adviseren wij u voordat u op het grijze vakje klikt alle cookies via de beveiligingsinstellingen van uw browser te wissen.

(2) Wij hebben noch invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingsprocessen, noch zijn wij bekend met de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking en de opslagduur. Wij beschikken evenmin over informatie betreffende het wissen van de verzamelde gegevens door de plugin-aanbieder.

(3) De plugin-aanbieder slaat de over u verzamelde gegevens als gebruiksprofielen op en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of vormgeving van zijn website zoals hij nodig acht. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (ook voor niet-ingelogde gebruikers) voor de weergave van gewenste reclame en om andere gebruikers van social media te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich in dat geval moet wenden tot de betreffende plugin-aanbieder. Via de plugins bieden wij u de mogelijkheid met social media en andere gebruikers te communiceren zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en voor u als gebruiker interessanter kunnen vormgeven. Juridische grondslag voor het gebruik van de plugins is artikel 4, §1 van de AVG.

(4) De verstrekking van de gegevens vindt plaats ongeacht of u een account bij de plugin-aanbieder heeft en daar bent ingelogd. Als u bij de plugin-aanbieder bent ingelogd, worden uw gegevens die wij verzamelen direct gekoppeld aan uw account bij de plugin-aanbieder. Als u op de geactiveerde knop drukt en bijv. de pagina koppelt, slaat de plugin-aanbieder ook deze informatie in uw gebruikersaccount op en deelt deze informatie met uw contacten. Wij adviseren u om na gebruik van een social medium regelmatig uit te loggen, vooral echter vóór het activeren van de knop omdat u op die manier kunt voorkomen dat bij de plugin-aanbieder een koppeling aan uw profiel wordt gemaakt.

(5) Meer informatie over doel en omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plugin-aanbieder ontvangt u in de hieronder medegedeelde privacyverklaringen van deze aanbieders. Daar ontvangt u ook meer informatie over uw betreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy.

(6) Adressen van de betreffende plugin-aanbieders en URL met hun privacy-informatie:

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; meer informatie over gegevensverzameling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications sowie http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook heeft zich verbonden aan het EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b) Exploitant van de diensten van Instagram is Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland; https://help.instagram.com/155833707900388, https://www.instagram.com/about/legal/privacy.

c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter heeft zich verbonden aan het EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

d) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy.

e) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn heeft zich verbonden aan het EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


§ 11 Gebruik van Google AdSense


(1) Deze website maakt gebruik van de online-reclamedienst Google AdSense, waarmee reclame aan u kan worden gepresenteerd afgestemd op uw interesses. Wij beogen hiermee u reclame te laten zien die mogelijkerwijs voor u interessant is om daarmee onze website voor u interessanter te maken. Hiervoor wordt statistische informatie over u vastgelegd die door onze reclamepartners wordt verwerkt. Deze reclame-advertenties zijn te herkennen aan de mededeling „Google-advertenties“ in de betreffende advertentie.

(2) Door het bezoek aan onze website ontvangt Google de informatie dat u onze website heeft opgeroepen. Hiervoor gebruikt Google een web beacon om een cookie op uw computer te plaatsen. De gegevens zoals genoemd in § 3 van deze verklaring worden verzonden. Wij hebben noch invloed op de verzamelde gegevens, noch zijn wij bekend met de volle omvang van de gegevensverzameling en de opslagduur. Uw gegevens worden naar de Verenigde Staten verzonden en daar geëvalueerd. Als u met uw Google-account bent ingelogd, kunnen uw gegevens direct aan deze account worden gekoppeld. Wanneer u de koppeling aan uw Google-profiel niet wenst, moet u uitloggen. Het kan zijn dat deze gegevens worden doorgegeven aan contractpartners van Google, aan derden en aan overheidsinstanties. Juridische grondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 4, §1 van de AVG. Onze website plaatst via Google AdSense geen advertenties van derden-aanbieders.

(3) U kunt de installatie van de cookies door Google AdSense op verschillende manieren voorkomen:

a) door een betreffende instelling van uw browsersoftware, het onderdrukken van cookies van derden zorgt er met name voor dat u geen advertenties van derden-aanbieders ontvangt;

b) door deactivering van de interesse-gerelateerde advertenties bij Google via de link https://adssettings.google.com/authenticated, waarbij deze instelling wordt gewist wanneer u uw cookies wist;

c) door deactivering van de interesse-gerelateerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne „About Ads“, via de link http://www.aboutads.info/choices waarbij deze instelling wordt gewist wanneer u uw cookies wist;

d) door permanente deactivering in uw browsers Firefox, Internetexplorer of Google Chrome via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wij wijzen u erop dat u in dat geval eventueel niet alle functies van dit aanbod in volle omvang kunt gebruiken.

(4) Meer informatie over doel en omvang van de gegevensverzameling en de verwerking hiervan, en meer informatie over uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy ontvangt u bij: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; Privacyvoorwaarden voor reclame: https://policies.google.com/technologies/ads. Google heeft zich verbonden aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


§ 12 Gebruik van Google Adwords Conversion


(1) Wij maken gebruik van het aanbod van Google Adwords om met behulp van reclamemiddelen (zogenaamde Google Adwords) op externe websites u attent te maken op onze aantrekkelijke aanbiedingen. Wij kunnen met betrekking tot de gegevens van de reclamecampagnes meten hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. Wij beogen hiermee u reclame te laten zien die voor u interessant is, daarnaast om onze website voor u interessanter te maken, en een eerlijke calculatie van de reclamekosten tot stand te brengen.

(2) Deze reclamemiddelen worden door Google via zogenaamde „Ad servers“ geleverd. Hiervoor gebruiken wij Ad Server Cookies waarmee bepaalde parameters voor het meten van succes, zoals het weergeven van advertenties of kliks door de gebruikers, kunnen worden gemeten. Indien u via een Google-advertentie op onze website komt, zal Google Adwords een cookie op uw computer opslaan. Deze cookies verliezen in de regel na 30 dagen hun geldigheid en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. Bij deze cookie worden in de regel als analysewaarden het Unique Cookie-ID, het aantal Ad Impressions per plaatsing (frequency), laatste Impression (relevant voor Post-View-Conversions) evenals Opt-out-informatie (selectie dat de gebruiker niet meer wenst te worden gecontacteerd) opgeslagen.

(3) Met deze cookies kan Google uw internetbrowser herkennen. Wanneer een gebruiker bepaalde pagina's bezoekt van de website van een Adwords-klant en de op zijn computer opgeslagen cookie nog niet verlopen is, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina werd doorgestuurd. Aan iedere Adwords-klant wordt een andere cookie gekoppeld. Cookies kunnen derhalve niet via de websites van Adwords-klanten worden getraceerd. Wij zelf verzamelen en verwerken in de genoemde reclames geen persoonsgegevens. Google stelt ons slechts statistische evaluaties ter beschikking. Aan de hand van deze evaluaties kunnen wij herkennen welke van de ingezette reclamemaatregelen vooral effectief zijn. Meer gegevens uit het gebruik van de reclamemiddelen ontvangen wij niet, met name kunnen wij niet de gebruikers aan de hand van deze informatie identificeren.

(4) Op basis van de ingezette marketingtools bouwt uw browser automatisch een directe verbinding op met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door de inzet van deze tool door Google worden verzameld, en informeren u daarom op basis van onze kennis: Door het gebruik van AdWords Conversion ontvangt Google de informatie dat u het betreffende gedeelte van onze website heeft opgeroepen of op een advertentie van ons heeft geklikt. Indien u bent geregistreerd bij een dienst van Google, kan Google het bezoek koppelen aan uw account. Zelfs als u niet bent geregistreerd bij Google resp. niet heeft ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres te weten komt en opslaat.

(5) U kunt de deelname aan deze trackingprocedure op verschillende manieren voorkomen: a) door een betreffende instelling van uw browsersoftware, met name zorgt het onderdrukken van cookies van derden ervoor dat u geen advertenties van derden-aanbieders ontvangt; b) door deactivering van de cookies voor Conversion-Tracking door uw browser zodanig in te stellen dat cookies van het domein „www.googleadservices.com“ worden geblokkeerd, https://www.google.be/settings/ads, waarbij deze instelling gewist wordt wanneer u uw cookies wist; c) door deactivering van de interesse-gerelateerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne „About Ads“, via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling gewist wordt wanneer u uw cookies wist; d) door permanente deactivering in uw browsers Firefox, Internetexplorer of Google Chrome via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wij wijzen u erop dat u in dat geval eventueel niet alle functies van dit aanbod in volle omvang kunt gebruiken.

(6) Juridische grondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 4, §1 van de AVG. Meer informatie over de privacy bij Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy en https://services.google.com/sitestats/nl.html. Als alternatief kunt u de website van Network Advertising Initiative (NAI) op http://www.networkadvertising.org bezoeken. Google heeft zich verbonden aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


§ 13 Google Remarketing


Naast Adwords Conversion maken wij gebruik van de toepassing Google Remarketing. Dit is een procedure waarmee wij u opnieuw willen contacteren. Door deze toepassing kunnen na uw bezoek aan onze website bij uw verder online-gebruik onze reclame-advertenties aan u worden getoond. Dit geschiedt middels cookies die in uw browser zijn opgeslagen, waarmee uw gebruiksgedrag bij het bezoek aan verschillende websites door Google wordt vastgelegd en geëvalueerd. Op die manier kan Google uw voorgaande bezoek aan onze website vaststellen. Google verklaart zelf dat zij de in het kader van remarketing verzamelde gegevens niet samengevoegen met uw persoonsgegevens die eventueel door Google worden opgeslagen. Met name wordt volgens Google bij remarketing gebruik gemaakt van pseudonimisering.


§ 14 Gebruik van Bing Ads


(1) Wij gebruiken het aanbod van Microsoft Bing Ads om met behulp van reclamemiddelen (zogenaamde Bing Ads) op externe websites u attent te maken op onze aantrekkelijke aanbiedingen. Wij kunnen met betrekking tot de gegevens van de reclamecampagnes meten hoe succesvol de afzonderlijke advertenties zijn. Wij beogen hiermee u reclame te laten zien die voor u interessant is, daarnaast om onze website voor u interessanter te maken, en een eerlijke calculatie van de reclamekosten tot stand te brengen.

(2) Deze reclamemiddelen worden door Microsoft via zogenaamde „Ad Servers“ geleverd. Hiervoor gebruiken wij Ad Server Cookies waarmee bepaalde parameters voor het meten van succes, zoals het weergeven van advertenties of kliks door de gebruikers, kunnen worden gemeten. Wanneer u via een dergelijke Bing-advertentie op onze website komt, zal Bing Ads een cookie op uw computer opslaan. Deze cookies verliezen in de regel na 30 dagen hun geldigheid en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. Bij deze cookie worden in de regel als analysewaarden de Unique Cookie-ID, het aantal Ad Impressions per plaatsing (frequency), laatste Impression (relevant voor Post-View-Conversions) evenals Opt-out-informatie (selectie dat de gebruiker niet meer wenst te worden gecontacteerd) opgeslagen.

(3) Met deze cookies kan Microsoft uw internetbrowser herkennen. Wanneer een gebruiker bepaalde pagina's van de website van een Bing-klant bezoekt en de op zijn computer opgeslagen cookie nog niet verlopen is, kunnen Microsoft en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina werd doorgestuurd. Aan iedere Bing-klant wordt een andere cookie gekoppeld. Cookies kunnen derhalve niet via de websites van Bing-klanten worden getraceerd. Wij zelf verzamelen en verwerken in de genoemde reclames geen persoonsgegevens. Microsoft stelt ons slechts statistische evaluaties ter beschikking. Aan de hand van deze evaluaties kunnen wij herkennen welke van de ingezette reclamemaatregelen vooral effectief zijn. Meer gegevens uit het gebruik van de reclamemiddelen ontvangen wij niet, met name kunnen wij niet de gebruikers aan de hand van deze informatie identificeren.

(4) Op basis van de gebruikte marketingtools bouwt uw browser automatisch een directe verbinding op met de server van Microsoft. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Microsoft door het inzetten van deze tool verzamelt, en wij informeren u daarom op basis van onze kennis: Door het gebruik van Bing Ads ontvangt Microsoft de informatie dat u het betreffende gedeelte van onze website heeft opgeroepen, of op een advertentie van ons heeft geklikt. Indien u bent geregistreerd bij een dienst van Microsoft kan Microsoft het bezoek koppelen aan uw account. Zelfs als u niet bent geregistreerd bij Microsoft resp. niet heeft ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres te weten komt en opslaat.

(5) U kunt de deelname aan deze trackingprocedure op verschillende manieren voorkomen: a) door een betreffende instelling van uw browsersoftware, met name zorgt het onderdrukken van cookies van derden ervoor dat u geen advertenties van derden-aanbieders ontvangt; b) door deactivering van de cookies voor Conversion-Tracking door uw browser zodanig in te stellen dat cookies van het domein „www.microsoft.com“ worden geblokkeerd; c) door deactivering van de interesse-gerelateerde advertenties van de aanbieders, die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne „About Ads“, via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt gewist wanneer u uw cookies wist. Wij wijzen u erop dat u in dat geval eventueel niet alle functies van dit aanbod in volle omvang kunt gebruiken.

(6) Juridische grondslag voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG. Meer informatie over doel en omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan alsmede meer informatie over uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy ontvangt u bij: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA evenals Microsoft Online, Inc., 6100 Neil Road, Reno, NV 89511, USA.
Meer informatie over de privacy bij Microsoft vindt u op: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement en https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-privacy-policy. Microsoft heeft zich verbonden aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


§ 15 Facebook Custom Audiences


(1) Ook gebruikt de website de remarketing-functie „Custom Audiences“ van Facebook Inc. („Facebook“). Hierdoor kunnen aan gebruikers van de website in het kader van het bezoek aan het social medium Facebook of aan andere websites, die eveneens gebruik maken van deze procedure, interesse-gerelateerde reclame-advertenties („Facebook-Ads“) worden weergegeven. Wij beogen hiermee u reclame te laten zien die voor u interessant is om onze website voor u interessanter te maken.

(2) Op basis van de ingezette marketingtools bouwt uw browser automatisch een directe verbinding op met de server van Facebook. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Facebook door de inzet van deze tool verzamelt, en informeren u derhalve op basis van onze kennis: Door het gebruik van Facebook Custom Audiences ontvangt Facebook de informatie dat u onze website heeft opgeroepen, of op een advertentie van ons heeft geklikt. Indien u bent geregistreerd bij een dienst van Facebook kan Facebook het bezoek koppelen aan uw account. Zelfs als u niet bent geregistreerd bij Facebook resp. niet heeft ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres en andere identificeringskenmerken te weten komt en opslaat.

(3) Het deactiveren van de functie „Facebook Custom Audiences“ is voor ingelogde gebruikers mogelijk via https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

(4) Juridische grondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 4, §1 van de AVG. Meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook vindt u op https://www.facebook.com/about/privacy.


§ 16 Gebruik van online-betalingsdienstaanbieders


(1) Op onze website bieden wij verschillende betalingsmogelijkheden aan. Bij de afwikkeling van uw betaling werken wij, afhankelijk van de door u gekozen betaalwijze, samen met de volgende online-betalingsdienstaanbieders: PayPal, Bancontact en BS PAYONE.

(2) Bij betalingsdienstaanbieder PayPal worden de betalingen afgewikkeld via een virtuele rekening, de PayPal-rekening, die aan een of meer bank- of creditcardrekeningen is gekoppeld. Deze PayPal-rekening is normaliter gekoppeld aan een concreet e-mailadres. Daarnaast biedt PayPal ook de rechtstreekse afwikkeling via een creditcardrekening, wanneer er geen PayPal-rekening bestaat. Voor het gebruik van PayPal moet men zich als particuliere of zakelijke klant registreren. Deze registratie is normaal gesproken gratis, er gelden echter doorgaans tarieven voor afzonderlijke geldtransacties voor de verkoper resp. geldontvanger. Wanneer de betaling via PayPal voor u leidt tot extra kosten bij uw bestelling, wijzen wij u hier expliciet op in onze aanbieding en vermelden concreet de hoogte van deze kosten.

(3) Met Bancontact voert u de betaling direct uit in uw eigen internetbankieromgeving. Bij het betalen kiest u Bancontact als betaalmethode en vervolgens uw huisbank. U wordt dan rechtstreeks naar de internetbankieromgeving van uw bank gebracht en gevraagd om in te loggen. Het totale verschuldigde bedrag en andere gegevens over de overdracht zijn al ingevuld - u hoeft alleen maar de betaling te bevestigen.

(4) BS PAYONE is volgens eigen informatie een van de leidende Payment-aanbieders van Europa. Via deze betalingsdienstaanbieder bieden wij de mogelijkheid voor betaling middels creditcard. U heeft hiervoor een geaccepteerde creditcard zoals mastercard of VISA-card nodig. Na invoer van de kaarthouder op wiens naam de creditcard staat, het creditcardnummer, de geldigheidsduur van de creditcard alsmede de verificatiecode wordt ons factuurbedrag rechtstreeks van de aangegeven creditcardrekening afgeboekt. Wij bieden ook de betaalmethode Bancontact aan via BS PAYONE. Met Bancontact voert u de betaling direct uit in uw eigen internetbankieromgeving. Bij het betalen kiest u Bancontact als betaalmethode en vervolgens uw huisbank. U wordt dan rechtstreeks naar de internetbankieromgeving van uw bank gebracht en gevraagd om in te loggen. Het totale verschuldigde bedrag en andere gegevens over de overdracht zijn al ingevuld - u hoeft alleen maar de betaling te bevestigen.

(5) Met uw selectie van de betaalwijze tijdens de bestelprocedure worden automatisch gegevens naar de betreffende betalingsdienstaanbieder verzonden die voor de afwikkeling van uw betaling nodig zijn. Dit geldt ook voor persoonsgegevens die verband houden met uw bestelling. Het betreft hier in het bijzonder voornaam, achternaam, e-mailadres, factuur- en afleveradres, IP-adres en – indien medegedeeld – telefoon- en/of mobiel nummer. Met uw selectie van de betalingsdienstaanbieder geeft u toestemming voor de verzending van uw persoonsgegevens naar de betreffende betalingsdienstaanbieder. Juridische grondslag voor de verwerking van uw gegevens is dienovereenkomstig artikel 4, §1 van de AVG.

(6) Naast het verzenden van de gegevens voor de concrete betalingsafwikkeling vindt de verzending ook plaats ter preventie van fraude. Hierbij worden uw verzonden persoonsgegevens door de betreffende betalingsdienstaanbieder zo nodig gestuurd naar kredietinformatiediensten zoals SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, DE, https://www.schufa.de/de/ of die Creditreform AG, Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss, DE, https://www.creditreform.de/. Deze verzending is ter controle van de identiteit en kredietwaardigheid en is gebaseerd op art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG.

(7) De betalingsdienstaanbieders geven uw persoonsgegevens zo nodig door aan bedrijven, dienstaanbieders of subondernemers die aan hen zijn gelieerd, voor zover dit nodig is voor het nakomen van hun contractuele verplichtingen, of indien gegevens in opdracht worden verwerkt. Juridische grondslag hiervoor is artikel 4, §1 van de AVG.

(8) U heeft de mogelijkheid uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens op ieder moment tegenover de betreffende betalingsdienstaanbieder te herroepen. Deze herroeping heeft echter geen gevolgen voor het gebruik van uw persoonsgegevens, welke verplicht moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden om uw betaling conform de overeenkomst af te wikkelen.

(9) Adressen van de betreffende online-betalingsdienstaanbieders en URL met hun privacy-informatie:

a) PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, LUX, https://www.paypal.com/be/home; Informatie over gegevensverzameling: https://www.paypal.com/be/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=nl

b) BS PAYONE GmbH (een dochteronderneming van de Deutscher Sparkassen Verlag GmbH, Stuttgart), Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main, DE, https://www.bspayone.com/NL/nl; Informatie over gegevensverzameling: https://www.bspayone.com/NL/nl/privacy

c) RatePAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlijn, DE, https://www.ratepay.com/; Informatie over gegevensverzameling: https://www.ratepay.com/en/data-protection


§ 17 Gebruik van bezorgdiensten


(1) Voor het verzenden van uw bestellingen maken wij gebruik van de volgende bezorgdiensten: DHL, UPS en Gustav Helmrath GmbH & Co KG Internationale Spedition. De selectie vindt plaats afhankelijk van de afmetingen en het gewicht van de zending zoals die tijdens het bestelproces door u zijn aangegeven. In het kader van de verzendopdracht sturen wij de gegevens van uw afleveradres alsmede afmeting en gewicht van de zending door aan de bezorgdienst. Juridische grondslag voor deze verwerking van uw gegevens is artikel 4, §1 van de AVG. De betreffende levertermijn ziet u tijdens de bestelprocedure voor iedere afzonderlijke verzendmethode apart weergegeven. Wij laten u per e-mail weten wanneer uw bestelling is verzonden en wat het zendingsnummer van het pakket is. Hierna kunt u het verzendproces aan de hand van dit zendingsnummer bij uw bezorgdienst volgen.

(2) DHL maakt – volgens eigen informatie – deel uit van het wereldwijd leidende logistieke concern Deutsche Post DHL Group. Met DHL versturen wij pakketten met een afmeting van maximaal 120 x 60 x 60 cm en een gewicht van maximaal 31,5 kg. Bovendien kunnen wij voor dergelijke zendingen via DHL Express een Express-levering aanbieden.

(3) United Parcel Service Inc. (UPS) is volgens eigen zeggen de grootste Express- en pakketbezorgdienst. Met UPS versturen wij pakketten met een afmeting van maximaal 120 x 60 x 60 cm en een gewicht van maximaal 70 kg. Bovendien kunnen wij voor dergelijke zendingen via UPS Express een Express-levering aanbieden.

(4) Gustav Helmrath GmbH & Co KG Internationale Spedition is – volgens eigen informatie – een expeditie- en logistieke onderneming met vier bedrijfslocaties die in samenwerking met de stukgoednetwerken Cargoline en VTL een logistiek aanbod met volledige geografische dekking kent. Met Gustav Helmrath GmbH & Co KG Internationale Spedition versturen wij alle via “verzending per vervoerder” bestelde goederen.

(5) Adressen van de betreffende bezorgdiensten en URL met hun privacy-informatie:

a) DHL Paket GmbH, Sträßchenweg 10, 53113 Bonn, DE, https://www.dhl.com/be-nl/home.html; Informatie over gegevensverzameling: https://www.dhl.com/be-nl/home/voettekst/local-privacy-notice.html

b) United Parcel Service Deutschland S.àr.l. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss, DE, https://www.ups.com/be/nl/Home.page; Informatie over gegevensverzameling: https://www.ups.com/be/nl/support/shipping-support/legal-terms-conditions/privacy-notice.page

c) Gustav Helmrath GmbH & Co KG Internationale Spedition, Zur Linde 9, 01723 Wilsdruff OT Kesselsdorf, DE, https://www.helmrath-spedition.com, Informatie over gegevensverzameling: https://www.helmrath-spedition.com/datenschutz


§ 18 Gebruik van uw gegevens bij sollicitaties per e-mail


U kunt per e-mail een sollicitatie naar ons sturen wanneer u voor ons wilt werken. Wij zullen de toegezonden persoonsgegevens ter afwikkeling van de sollicitatieprocedure opslaan en verwerken. Mocht u hierna worden aangenomen, worden deze gegevens ter afwikkeling van de dienstbetrekking met inachtneming van de wettelijke voorschriften opgeslagen. Juridische grondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 4, §1 van de AVG. Komt er naar aanleiding van de sollicitatie geen arbeidsrelatie tot stand, dan worden uw sollicitatie-papieren twee maanden nadat wij u hebben ingelicht over ons besluit tot afwijzing gewist, tenzij andere gerechtvaardigde belangen van onze kant het wissen in de weg staan. Een dergelijk ander gerechtvaardigd belang is bijvoorbeeld een bewijsplicht in een procedure conform de Duitse Wet Algemene Gelijke Behandeling (AGG).