Algemene voorwaarden

§ 1 Toepassingsgebied, definities

(1) Voor de zakelijke relatie tussen de aanbieder van het portaal voor online drukwerk www.printworld.com/be-nl (hierna „aanbieder“ genoemd) en de klant (hierna „klant“ genoemd) gelden uitsluitend de onderstaande Algemene Voorwaarden in de versie zoals die geldt op het tijdstip van bestelling. Afwijkende algemene voorwaarden van de besteller worden niet erkend, tenzij de aanbieder expliciet schriftelijk instemt met de geldigheid ervan.

(2) De klant is consument voor zover het doel van de bestelde leveringen en prestaties niet hoofdzakelijk kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsmatige activiteit. Daartegenover is ondernemer iedere natuurlijke of juridische persoon of vennootschap met rechtspersoonlijkheid die bij het sluiten van de overeenkomst handelt krachtens haar commerciële of zelfstandige beroepsmatige activiteit.

§ 2 Sluiten van de overeenkomst

(1) De klant kan uit het assortiment van de aanbieder diverse printproducten, in het bijzonder flyers, folders, brochures, visitekaartjes, briefpapier, posters etc. kiezen. Via de knop „Bestelling met vooruitbetaling“ dient de klant een bindende aanvraag voor de koop van de geselecteerde goederen in. Vóór het verzenden van de bestelling kan de klant de gegevens te allen tijde wijzigen en inzien. De aanvraag kan echter alleen worden ingediend en verzonden wanneer de klant door een klik op de knop „Algemene Voorwaarden accepteren“ deze contractvoorwaarden accepteert en hierdoor in zijn aanvraag heeft opgenomen.

(2) De overeenkomst komt tot stand door afgifte van de aannameverklaring door de aanbieder welke door middel van een e-mailbericht (orderbevestiging) door de aanbieder aan de klant wordt verzonden. In dit e-mailbericht dat de klant via de functie „Afdrukken“ kan uitprinten, echter uiterlijk bij levering van de goederen, wordt de tekst van de overeenkomst (bestaande uit Algemene Voorwaarden en orderbevestiging) door de aanbieder aan de klant toegestuurd (overeenkomstbevestiging) op een duurzame gegevensdrager (e-mail of op papier). De tekst van de overeenkomst wordt opgeslagen met inachtneming van de privacy.

(3) Het sluiten van de overeenkomst geschiedt in de Nederlandse taal.

(4) Nadat het sluiten van de overeenkomst door de aanbieder middels orderbevestiging is bevestigd, is een kosteloze annulering van de order niet meer mogelijk.

§ 3 Communicatie, mededelingen

De klant geeft de aanbieder tijdens het aanmaken van het gebruikersaccount een geldig e-mailadres op. De klant dient te garanderen dat hij via dit e-mailadres bereikbaar is zodat het bestelproces tot aan de volledige afsluiting van de order zonder problemen verloopt, hij dient de aanbieder bij wijzigingen onmiddellijk op de hoogte te stellen. Wijzigingen kunnen door de klant ook direct via diens toegang tot het onlineportal van de aanbieder op het tabblad „Account“ – „Mijn gegevens“ worden aangebracht.

§ 4 Uitvoering van de order, drukbestanden, controleplicht

(1) De aanbieder voert alle orders uitsluitend op basis van de drukbestanden uit die door de klant zijn toegezonden.

(2) De drukbestanden dienen door de klant in het standaardformat PDF/X-1a, PDF/X-3 of bij voorkeur PDF/X-4 te worden aangeleverd. Deze moeten zijn aangemaakt in de CMYK-modus (FOGRA39L bij gestreken MC papier resp. FOGRA47L bij ongestreken offsetpapier). Wanneer drukbestanden niet in CMYK-modus worden aangeleverd, staat het printworld.com GmbH vrij deze te converteren. Door deze omzetting kan technisch gezien niet worden uitgesloten dat het druktemplate optisch een verandering ondergaat.

(3) De aanbieder stelt voor elk product een specifiek factsheet ter beschikking dat de klant bij het aanmaken van de drukbestanden in ieder geval in acht moet nemen. Bij afwijkingen ten opzichte van deze specificaties kan een foutloze druk niet worden gegarandeerd.

(4) Er vindt geen inhoudelijke controle plaats van de drukbestanden ten aanzien van spelling of paginavolgorde door de aanbieder.

(5) De klant krijgt tijdens het bestelproces een controlerapport over de toegezonden drukbestanden evenals een preview van het resultaat van zijn drukwerkorder (digitaal drukvoorbeeld) ter verificatie. In het controlerapport krijgt de klant het resultaat te zien van de tijdens het bestelproces plaatsvindende controle van de door hem verzonden drukbestanden en hun bruikbaarheid voor het gekozen product evenals eventueel bestaande beperkingen bij de uitvoering ervan. Controlerapport en drukvoorbeeld dienen door de klant ten behoeve van de uitvoering van de bestelling te worden bevestigd vóór afsluiting van de bestelprocedure. Daardoor verleent de klant toestemming voor het uitvoeren van de bestelling met de resultaten uit het controlerapport en in de uitvoering zoals die in het drukvoorbeeld is weergegeven.

(6) Het risico op eventuele fouten in het drukwerk als gevolg van foutieve drukbestanden draagt alleen de klant. Mochten er wegens foutieve drukbestanden extra kosten ontstaan, dan dienen deze door de klant te worden gedragen.

(7) Voor het veiligstellen van zijn drukbestanden is alleen de klant verantwoordelijk. Meer informatie over het gebruik en de opslag van de toegezonden drukbestanden door de aanbieder zijn te vinden in de privacyverklaring.

(8) De klant staat ten behoeve van de aanbieder ervoor in dat hij zonder beperking gerechtigd is tot gebruik, doorgave en verspreiding van alle voor de productie van het bestelde drukwerk verstrekte gegevens zoals teksten en afbeeldingen. Bovendien is de klant ervoor aansprakelijk dat door het drukwerk, dat is geproduceerd op basis van de door hem toegezonden drukbestanden, geen commerciële octrooi-, auteurs- of patentrechten van derden worden geschonden.

(9) De aanbieder behoudt zich het recht voor de bewerking van orders met duidelijk illegale inhoud te weigeren.

§ 5 Levering, beschikbaarheid van goederen

(1) Door ons opgegeven levertermijnen worden berekend vanaf het tijdstip van onze orderbevestiging, mits er sprake is van een voorafgaande betaling van de koopprijs (behalve in het geval van koop op rekening). Voor zover er voor de betreffende goederen in onze webshop geen of geen afwijkende levertermijn is aangegeven, bedraagt deze 5 werkdagen.

(2) Indien op het tijdstip van bestelling van de klant een door hem gekozen product niet beschikbaar is, (bijv. om technische redenen of wegens gebrek aan drukmateriaal), dan stelt de aanbieder de klant hiervan onmiddellijk op hoogte. Is het product permanent niet leverbaar, dan ziet de aanbieder af van een aannameverklaring. In dat geval komt een overeenkomst niet tot stand. Is het product slechts tijdelijk niet beschikbaar, dan deelt de aanbieder dit eveneens onmiddellijk aan de klant mede, met vermelding van de vermoedelijke datum waarop het product weer beschikbaar is. De klant kan hierna beslissen of hij al dan niet van zijn bestelling wil afzien.

(3) De volgende leverbeperkingen zijn van toepassing: De aanbieder levert slechts aan klanten die hun gewoonlijke verblijfplaats (factuuradres) in een van de onderstaande landen hebben en in hetzelfde land een afleveradres kunnen opgeven: België. Een uitzondering hierop is er niet.

(4) In geval van een verzending per vervoerder vindt de levering plaats tot aan de eerste afsluitbare voordeur, voor zover deze vanaf de begane grond bereikbaar is. De levering middels verzending per vervoerder geschiedt uitsluitend op wegwerppallets.

(5) De aanbieder is gerechtigd tot deelleveringen indien de deellevering in het kader van het contractueel vastgelegde gebruiksdoel voor de klant kan worden gebruikt, de levering van de resterende bestelde goederen kan worden gegarandeerd, en de klant door de deelleveringen geen aanzienlijke extra moeite moet doen of extra kosten moet dragen, of indien de extra kosten door de opdrachtnemer worden overgenomen.

(6) Om technische redenen kan een meer- of minderlevering ter hoogte van maximaal 5 % van de bestelde hoeveelheid plaatsvinden.

(7) Bedrijfsstoringen bij de aanbieder en zijn leveranciers of vervoerders - zoals staking, lock-out en alle andere gevallen van overmacht, geeft de klant alleen het recht om het contract op te zeggen als er niet meer langer gewacht kan worden. Anders wordt de overeengekomen levertijd verlengd met de duur van de vertraging.

§ 6 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven tot de volledige betaling eigendom van de aanbieder.

§ 7 Prijzen en verzendkosten

(1) Alle prijzen die op de website van de aanbieder worden vermeld, zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting.

(2) De kosten voor standaardverzending zijn in de aangegeven prijzen reeds inbegrepen. Deze kosten worden niet apart vermeld. Opties voor expressbestellingen en -leveringen worden bij de keuze van het product aangeboden en apart door de klant geselecteerd. De selectie van deze opties verhoogt direct de productprijs. De hoogte van de toeslagen die zijn inbegrepen in de productprijs voor de door de klant gekozen opties wordt niet apart aangegeven. Aangegeven wordt steeds de door de klant te betalen totaalprijs inclusief verzendkosten.

(3) De verzending van de goederen vindt plaats per post of vervoerder. Het verzendrisico draagt de aanbieder indien de klant consument is.

(4) De klant moet in geval van een herroeping de directe kosten van de retourzending dragen.

§ 8 Betalingsmogelijkheden

(1) De klant kan per vooruitbetaling, creditcard, Bancontact, PayPal of op rekening betalen. De betaling op rekening is alleen op aanvraag mogelijk.

(2) De betaling van de koopprijs is direct na het sluiten van de overeenkomst opeisbaar. Voor het ontstaan van betalingsachterstand van de koopprijs en de gevolgen hiervan gelden de wettelijke bepalingen.

(3) De verplichting van de klant tot het betalen van rente wegens betalingsachterstand sluit het claimen van andere schade wegens te late betaling door de aanbieder niet uit.

§ 9 Vrijwaring bij verborgen gebreken, garantie

(1) De aanbieder is aansprakelijk voor verborgen gebreken conform de hiervoor geldende wettelijke voorschriften.

(2) Kleurafwijkingen tussen - verschillende orders met hetzelfde drukbeeld, - een actuele en een eerdere order, - afzonderlijke gedrukte vellen binnen dezelfde order, - binnenkant en kaft bij magazines evenals - het eindproduct en proofs alsmede eerste druk en proefdrukken hebben een technische oorzaak en kunnen tijdens het productieproces niet helemaal worden uitgesloten.

(3) Door de productie kunnen minimale snijd- en vouwtoleranties tot 2 mm van het eindformaat optreden. Daarnaast kan tijdens het productieproces niet continu worden gegarandeerd dat de looprichting van het gebruikte papier in acht wordt genomen. Hierdoor kan een licht openbreken in de vouw alsmede veranderingen in de vastheid resp. stevigheid van het product optreden.

(4) Voor ondernemers bedraagt de garantietermijn voor door de aanbieder geleverde goederen 12 maanden.

(5) Een extra garantie bij de door de aanbieder geleverde goederen bestaat alleen wanneer deze expliciet in de orderbevestiging bij het betreffende artikel werd verleend.

§ 10 Aansprakelijkheid van de aanbieder

(1) Schadeclaims van de klant zijn uitgesloten. Hiervan uitgezonderd zijn schadeclaims van de klant vanwege schending van leven, lijf, gezondheid of wegens schending van essentiële contractuele verplichtingen (hoofdplichten) evenals de aansprakelijkheid voor overige schaden, die het gevolg zijn van een opzettelijk plichtsverzuim of een plichtsverzuim door grove nalatigheid van de kant van de aanbieder, zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende vertegenwoordigers. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de vervulling voor het bereiken van het contractuele doel noodzakelijk is.

(2) Bij de schending van essentiële contractuele verplichtingen is de aanbieder slechts aansprakelijk voor de contract-typische, te voorziene schade wanneer deze eenvoudig nalatig werd veroorzaakt, tenzij er sprake is van schadeclaims van de klant op grond van een schending van leven, lijf of gezondheid.

(3) De beperkingen van lid 1 en 2 gelden ook ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende vertegenwoordigers van de aanbieder wanneer claims direct tegen hen worden ingediend.

(4) De uit lid 1 en 2 volgende aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de aanbieder het gebrek arglistig heeft verzwegen of een garantie heeft overgenomen voor de kwaliteit van het goed. Hetzelfde geldt wanneer de aanbieder en de klant een afspraak hebben gemaakt over de kwaliteit van het goed. De bepalingen van de Duitse Wet Productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz) blijven van kracht.

§ 11 Naleving van de Duitse Verpakkingswet (Verpackungsgesetz)

(1) De aanbieder voldoet aan de verplichtingen in het kader van de Duitse verpakkingswet en is ingeschreven in het producentenregister van de Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister.

(2) Bij klanten die ondernemer zijn, gaat de aanbieder uit van een kosteloze verwijdering van de verpakking door deze klanten, tenzij schriftelijk een andere kennisgeving geschiedt.

(3) Bij verzendingen aan particuliere eindverbruikers gaat het bij de met de goederen meegeleverde transportverpakkingen om („gelicentieerde“) producten die deelnemen aan het duale systeem. Gebruikte verpakkingen kunnen gratis worden afgegeven bij: printworld.com GmbH, Messering 5, 01067 Dresden, Duitsland.

§ 12 Informatie herroepingsrecht

(1) Consumenten hebben bij het sluiten van een verkoop op afstand altijd een wettelijk herroepingsrecht waarover de aanbieder met inachtneming van het wettelijke modelformulier hierna informatie verstrekt. De uitzonderingen op het herroepingsrecht zijn in lid (2) geregeld. In lid (3) staat een voorbeeldformulier voor herroepingsrecht.

Informatie over herroeping

Herroepingsrecht

U heeft het recht binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen. De termijn voor herroeping bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde, die geen vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons (printworld.com GmbH, Messering 5, 01067 Dresden, Duitsland, telefoon 0800-82299, info@printworld.com) middels een eenduidige verklaring (bijv. een per post verzonden brief, een fax of e-mailbericht) informeren over uw besluit deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroepingsrecht dat echter niet verplicht is.
Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende dat u de mededeling inzake het uitoefenen van het herroepingsrecht vóór het eind van de herroepingstermijn opstuurt.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u ontvangen hebben, met inbegrip van de leveringskosten (uitgezonderd de extra kosten als gevolg van het feit dat u een andere soort levering heeft gekozen dan de door ons aangeboden, goedkope standaardlevering), met onmiddellijke ingang en uiterlijk binnen veertien dagen terugbetalen vanaf de dag waarop de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst door ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij er met u expliciet iets anders werd afgesproken; in geen geval worden vanwege deze terugbetaling kosten aan u berekend.
Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, afhankelijk van welke van de twee gebeurtenissen eerder optreedt.
U moet de goederen met onmiddellijke ingang en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van deze overeenkomst informeert, aan ons terugsturen of overdragen. Aan de termijn is voldaan wanneer u de goederen vóór afloop van de termijn van veertien dagen opstuurt.
U draagt de directe kosten voor het terugsturen van de goederen.
Goederen die per vervoerder zijn geleverd halen wij op onze kosten bij u op.
U hoeft voor een eventueel waardeverlies van de goederen alleen maar op te komen als dit waardeverlies te wijten is aan een omgang met de goederen die niet noodzakelijk was voor de controle van hun kwaliteit, eigenschappen en functioneren.

(2) Het herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten op afstand voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en waarvoor - om ze te produceren - een individuele selectie of bestemming door de consument van doorslaggevende betekenis is, of die eenduidig zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.
Voor zover de productie van drukwerk via het internetportal www.printworld.com/be-nl op basis van klantspecificatie plaatsvindt, bestaat derhalve geen wettelijk herroepingsrecht. Een contractueel herroepingsrecht wordt niet verleend.
Wanneer u ondernemer bent zoals bedoeld in §14 Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) en bij het sluiten van de overeenkomst handelt krachtens uw commerciële of zelfstandige activiteit, bestaat het herroepingsrecht niet.

(3) Over het voorbeeldformulier voor herroepingsrecht informeert de aanbieder volgens de wettelijke regeling als volgt:

Voorbeeld Herroepingsformulier


§ 13 Procedure voor geschillenbeslechting bij een bemiddelingsorgaan voor consumenten

De aanbieder is niet verplicht en ook niet bereid deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een consumentenbemiddelingsorgaan.

§ 14 Slotbepalingen

(1) Op overeenkomsten tussen de aanbieder en de klant is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing met uitsluiting van het Weens koopverdrag. De wettelijke regels ter beperking van de rechtskeuze en voor de toepasbaarheid van dwingende voorschriften in het bijzonder van de staat waarin de klant als consument zijn gewoonlijke verblijf heeft, blijven van kracht.

(2) Voor zover het bij de klant gaat om een handelaar, een publiekrechtelijk juridisch persoon of om een publiekrechtelijk gemeenschappelijk beleggingsfonds, is voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele betrekkingen tussen de klant en de aanbieder de bevoegde rechtbank de vestigingsplaats van de aanbieder.

(3) De overeenkomst blijft ook in haar overige delen bindend als afzonderlijke punten ervan juridisch ongeldig zijn. De ongeldige punten worden, voor zover aanwezig, vervangen door de wettelijke voorschriften. Indien dit voor een van de contractanten een onredelijke moeilijkheid zou betekenen, wordt de overeenkomst als geheel ongeldig.

Algemene voorwaarden (AV)

Stand: 01-01-2022