Všeobecné obchodné podmienky

§ 1 Platnosť, vysvetlenie pojmov


(1) Pre obchodné vzťahy medzi poskytovateľom portálu online tlačiarne www.printworld.com/sk/ (ďalej len "poskytovateľ") a zákazníkom (ďalej len "zákazník") výhradne platia nasledujúce Obchodné podmienky v znení platnom v okamihu objednávky. Odlišné obchodné podmienky objednávateľa nebudú uznané, pokiaľ však poskytovateľ výslovne písomne nepotvrdil ich platnosť.

(2) Zákazník je spotrebiteľom, pokiaľ však sa účel jeho riadnych dodávok a výkonov pripočítať prevažne jeho obchodnej alebo samostatne činné pracovnej činnosti. Podnikateľom je oproti tomu každá fyzická alebo právnická osoba alebo právne spôsobilá osobné spoločnosť, ktorá pri uzatvorení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo samostatnej pracovnej činnosti.


§ 2 Uzatvorenie zmluvy


(1) Zákazník si môže zo sortimentu poskytovateľa vybrať rôzne vytlačené výrobky, predovšetkým letáky, skladané letáky, brožúry, vizitky, hlavičkový papier, plagáty atď. Tlačidlom "Objednať s povinným zaplatením" odovzdá zákazník záväznú žiadosť o zakúpení zvoleného tovaru. Pred odoslaním objednávky môže zákazník tieto údaje kedykoľvek zmeniť a prezrieť si ich. Túto žiadosť môže zákazník odovzdať a sprostredkovať len vtedy, keď kliknutím na tlačidlo "Súhlasím s OP" odsúhlasí platnosť obchodných podmienok a uvedie to tým vo svojej objednávke.

(2) Zmluva sa považuje za uzavretú odovzdaním vyhlásenie poskytovateľa o jej prijatí, ktoré poskytovateľ odošle e-mailom (potvrdenie objednávky) zákazníkovi. V tomto e-mailu, ktorý si môže zákazník prostredníctvom funkcie "Tlač" vytlačiť, najneskôr však pri dodávke tovaru, odošle poskytovateľ zákazníkovi text zmluvy (pozostávajúca z OP a potvrdenia objednávky) na trvalom nosiči dát (e-mail alebo výtlačok na papieri) (potvrdenie zmluvy). Text zmluvy sa s ohľadom na dodržanie ochrany osobných údajov uloží.

(3) K uzavretiu zmluvy dôjde v slovenskom jazyku.

(4) Po potvrzení poskytovatele o uzavření smlouvy prostřednictvím potvrzení objednávky už není možné bezplatné stornování objednávky.


§ 3 Komunikácia, oznámenia


Zákazník pri zriadení používateľského účtu oznámi poskytovateľovi svoju platnú e-mailovú adresu. Zákazník musí byť na tejto e-mailovej adrese zastihnuteľný na účely bezproblémového vybavenia svojej objednávky až do jej kompletného uzavretia a musí poskytovateľovi bez odkladu oznámiť zmeny. Zmeny môže zákazník vykonať aj priamo prostredníctvom svojho prístupu na online portál poskytovateľa na zarážke "Účet" - "Prístupové údaje".


§ 4 Prevedenie objednávky, tlačové dáta, kontrolné povinnosť


(1) Poskytovateľ vybavuje všetky objednávky výhradne na základe tlačových dát sprostredkovaných zákazníkom.

(2) Zákazník je povinný poskytnúť údaje tlače v štandardnom formáte PDF / X-1a, PDF / X-3 alebo najmä vo formáte PDF / X-4. Musia byť založené v režime CMYK (FOGRA39L u natieraného kriedového papiera, resp. FOGRA47L u nenatieraného ofsetového papiera). Ak nebudú tlačové údaje dodaná v režime CMYK, môže ich printworld.com GmbH patričným spôsobom konvertovať. Následkom tohto konvertovanie nemožno technicky vylúčiť, že nedôjde k zmene vzhľadu tlačovej predlohy.

(3) Poskytovateľ poskytne ku každému výrobku individuálny dátový list, ktorý zákazník nutne musí dodržať pri zostavovaní tlačových dát. Pri odchýlkach od týchto špecifikácií nemožno zaručiť bezchybný tlač.

(4) Kontrolu obsahu tlačových dát týkajúce sa ortografie alebo usporiadanie strán poskytovateľ nevykonáva.

(5) Zákazník dostane počas procesu objednávky kontrolný protokol o odovzdaných tlačových dátach a takisto tiež zobrazený náhľad výsledku objednávky svoje tlačoviny (digitálne opravná kópia) pre vlastné overenie. V kontrolnom protokole sa zákazníkovi zobrazí výsledok kontrolného procesu, ktorý prebehol počas procesu objednávky na tlačových dátach, ním zaslaných, taktiež použiteľnosť týchto dát pre zvolený výrobok a tiež prípadné existujúce obmedzenia pri ich realizácii. Zákazník musí pred dokončením procesu objednávky potvrdiť kontrolné protokol a tlačového náhľadu za účelom realizácie objednávky. Tým zákazník odsúhlasí prevedení objednávky s výsledkami z kontrolného protokolu a s prevedením, zobrazenom v tlačovom náhľade.

(6) Riziko výskytu prípadných chýb na vytlačených výrobkoch spôsobené dodaním chybných tlačových dát tak nesie zákazník sám. Ak by z dôvodu chybných tlačových dát vznikli ďalšie náklady, musí ich zaplatiť zákazník.

(7) Za zabezpečenie vlastných tlačových dát zodpovedá zákazník. Ďalšie informácie o používaní a ukladanie prenesených tlačových dát poskytovateľom nájdete v vyhlásenie o ochrane údajov.

(8) Zákazník prehlasuje, že je oprávnený bez obmedzenia používať, odovzdávať a distribuovať všetky dáta odovzdané poskytovateľovi na výrobu objednaných tlačovín, a to vrátane textov a obrázkov. Zákazník ďalej zodpovedá za to, že tlačiarenský výrobok vyrobeným na základe ním predložených tlačových dát neboli porušené žiadne práva priemyselného vlastníctva, autorské práva alebo patentové práva tretích osôb.

(9) Poskytovateľ si vyhradzuje možnosť odmietnuť spracovanie objednávok sa zrejmým protiprávnym obsahom.


§ 5 Dodanie a disponibilita tovaru


(1) Nami uvedené dodacie lehoty sa počítajú od okamihu nášho potvrdenia objednávky za predpokladu predchádzajúceho zaplatenia kúpnej ceny (mimo prípady nákupu na faktúru). Ak pre daný tovar nie je v našom online obchode uvedená žiadna lehota dodania alebo žiadna odlišná dodacia lehota, trvá dodacia lehota 5 dní.

(2) Pokiaľ nie je v okamihu objednávky zákazníka ním zvolený výrobok dostupný (napr. Z technických dôvodov alebo z nedostatku tlačiarenského materiálu), potom to poskytovateľ zákazníkovi bez odkladu oznámi. Ak nie je výrobok dostupný dlhodobo, neodošle poskytovateľ vyhlásenie o prijatí objednávky. V tomto prípade nedôjde k uzavretiu zmluvy. Ak je výrobok nedostupný len prechodne, oznámi to poskytovateľ zákazníkovi taktiež bez odkladu s uvedením predpokladanej doby opätovné disponibility. Zákazník sa podľa toho môže rozhodnúť, či na svojej objednávke trvá alebo ju chce zrušiť.

(3) Dodávka môže byť obmedzená z nasledujúcich dôvodov: Poskytovateľ dodáva len zákazníkom, ktorí bežne bývajú (fakturačná adresa) v jednom z nasledujúcich štátov a uvedú v ňom dodaciu adresu: Slovensko

(4) V prípade doručenia zásielky zasielateľstvám bude táto dodaná k prvým uzamykateľným dverám, pokiaľ sú dostupné na prízemí. Dodávky zasielateľstvám sa vykonáva výlučne na jednorazových paletách.

(5) Poskytovateľ je oprávnený dodávať čiastočné dodávky, ak zákazník čiastočnú dodávku použije v rámci zmluvne stanoveného účelu použitia, keď možno dodanie zvyšného tovaru zaručiť a zákazník nemusí u čiastočných dodávok hradiť dodatočné náklady ani ďalšie značné náklady navyše, alebo keď príjemca zákazky prevezme dodatočné náklady.

(6) Z technických dôvodov môže dôjsť k vyššiemu alebo nižšiemu rozsahu dodávky v hodnote maximálne 5% objednaného množstva.

(7) Prevádzkové výpadky u poskytovateľa a jeho dodávateľov alebo dopravcov - ako sú štrajky, výluky, a všetky ostatné prípady vyššej moci - sú oprávnené dôvody pre odstúpenie zákazníka od zmluvy len v prípade, že sa nemôže dlhšie očakávať, že zákazník bude dlhšie čakať na svoj tovar. V opačnom prípade sa dohodne nový dodací termín predĺžený o predpokladané meškanie.


§ 6 Výhrada vlastníctva


Dodaný tovar zostáva až do úplného zaplatenia vlastníctvom poskytovateľa.


§ 7 Ceny a náklady na doručenie


(1) Všetky ceny, ktoré sú uvedené na webovej stránke poskytovateľa, sa rozumie vrátane zákonom stanovenej dane z pridanej hodnoty.

(2) Náklady pre štandardné zásielku sú už zahrnuté v uvedených cenách. Tieto náklady sa nevykazujú oddelene. Možnosť voľby expresné objednávky a dodávky je ponúknutá pri výbere výrobku a zákazník si ju zvolí oddelene. Voľbou tejto možnosti sa priamo zvýši cena výrobku. Výška prirážok za zvolenú voľbu, zahrnutých v cene výrobku a vybraných zákazníkom, sa nevykazuje zvlášť. Uvedená je vždy celková cena, ktorú je zákazník povinný zaplatiť, vrátane nákladov na doručenie.

(3) Tovar sa zasiela buď poštou alebo zasielateľstvám. Nebezpečenstvo z doručenia nesie poskytovateľ, ak je zákazník spotrebiteľom.

(4) V prípade odstúpenia platí zákazník bezprostrednej náklady na spätnú zásielku.


§ 8 Platobné podmienky


(1) Zákazník môže zaplatiť platobnou kartou, bankovým prevodom, faktúrou, alebo prostredníctvom Paypal. Platba faktúrou možno dohodnúť po prvej uskutočnenej objednávke. Ďalšie informácie o tom nájdete v vyhlásenie o ochrane osobných údajov poskytovateľa.

(2) Zaplatenie kúpnej ceny je splatné bezprostredne po uzavretí zmluvy. K omeškania s platbou kúpnej ceny a s tým súvisiacim následkom dochádza v zmysle zákonných ustanovení.

(3) Povinnosť zákazníka zaplatiť úroky z omeškania nevylučuje uplatňovanie ďalších škôd z omeškania poskytovateľom.§ 9 Ručenie za vecné škody na výrobku, záruka


(1) Poskytovateľ ručí za vecné škody podľa príslušných platných zákonných predpisov.

(2) Farebné odchýlky medzi
- rôznymi objednávkami s rovnakým tlačovým zobrazením,
- aktuálnu a predchádzajúcu objednávkou,
- jednotlivými tlačiarenskými hárky v rámci jednej objednávky,
- vnútornou časťou a obálok u časopisov a takisto
- konečným výrobkom a tlačovým náhľadom a taktiež kontrolnými výtlačky sú technicky podmienené a počas výrobného procesu je nemožno úplne vylúčiť.

(3) Vplyvom výrobného procesu môže u čistého formátu dochádzať k nepatrným odchýlkam pri orezu a skladaní až 2 mm. Ďalej nemožno počas výrobného procesu nepretržite zabezpečiť, že bude dodržaný smer vlákna používaného papiera. Tým môže dôjsť k ľahkému zvrásnenie lomu a tiež k zmenám v pevnosti resp. tuhosti výrobku.

(4) Voči podnikom trvá záručná doba tovaru dodaného poskytovateľom 12 mesiacov.

(5) Dodatočná záruka platí za tovar dodaný poskytovateľom len vtedy, keď bola v potvrdení objednávky pri danom druhu tovaru výslovne uvedená.


§ 10 Ručenie poskytovateľa


(1) Nároky zákazníka na náhradu škody sú vylúčené. Výnimkou sú z toho nároky zákazníka na úhradu škody, vyplývajúce z ohrozenia života, organizmu, zdravie alebo vyplývajúce z porušenia podstatných zmluvných povinností (základné povinnosti) a takisto ručenie za ostatné škody, ktoré vznikli úmyselným porušením povinností alebo ich porušením z hrubej nedbanlivosti poskytovateľom, jeho zákonných zástupcov alebo poverencov. Podstatnými zmluvnými povinnosťami sú tie povinnosti, ktorých splnenie je potrebné pre dosiahnutie cieľov zmluvy.

(2) Pri porušení podstatných zmluvných povinností ručí poskytovateľ len za zmluvne typické, predvídateľné škody, ktoré boli spôsobené jednoduchou nedbanlivosťou, pokiaľ sa však nejedná o nároky zákazníka na náhradu škody z ohrozenia jeho života, organizmu alebo zdravie.

(3) Obmedzenie ods. 1 a 2 platia aj v prospech zákonných zástupcov a poverencov poskytovateľa, ak sa tieto nároky uplatňujú priamo voči nim.

(4) Obmedzenie ručenia, vyplývajúce z ods. 1 a 2, neplatí vtedy, keď poskytovateľ nedostatky záludne zamlčal alebo prevzal záruku za vlastnosti danej veci. To isté platí aj vtedy, keď poskytovateľ a zákazník uzavreli dohodu o vlastnostiach veci. Predpisy zákona o ručení za výrobok zostávajú nedotknuté.


§ 11 Dodržanie zákona o obalovom materiáli


(1) Poskytovateľ spĺňa povinnosti stanovené rámcom zákona o obalovom materiáli a je zapísaný v registri výrobkov nadácie Centrála registra o obalovom materiáli (Zentrale Stelle Verpackungsregister).

(2) U podnikových zákazníkov vychádza poskytovateľ z toho, že budú bezplatne likvidovať obalový materiál, ak nedošlo k inému písomnému oznámenia.

(3) Pri zásielkach súkromným konečným užívateľom sa u prepravných obalov, dodaných s tovarom, jedná o výrobky, spadajúce do duálneho systému ("licencované výrobky"). Spotrebovaný obalový materiál je možné bezplatne odovzdať u: printworld.com GmbH, Weststraße 60, 09603 Großschirma, Německo.


§ 12 Poučenie o odstúpení


(1) Spotrebitelia majú pri uzavretí obchodu prostredníctvom telekomunikačných médií zásadne zákonné právo na podanie odstúpenie, o ktorom poskytovateľ následne informuje v zmysle vzoru stanoveného zákonom. Výnimky z práva na odstúpenie sú ustanovené v odseku (2). V odseku (3) je uvedený vzor formulára pre podanie odstúpenie.

Poučenie o odstúpení

Právo na odstúpenie

Máte právo na to, aby ste v priebehu štrnástich dní odstúpili túto zmluvu bez uvedenia dôvodov. Lehota na odstúpenie trvá štrnásť dní a začína platiť odo dňa, ktorého ste Vy alebo Vami uvedená tretia osoba, ktorá nie je zasielateľom, prevzali tovar.
Aby bolo Vaše právo na odstúpenie platné, musíte nás (printworld.com GmbH, Messering 5, 01067 Dráždany, Německo, Telefon 800003303, service@printworld.sk)informovať prostredníctvom jednoznačného vyhlásenia (napr. listom doručeným poštou, faxom alebo e-mailom) o Vašom rozhodnutí odstúpiť túto zmluvu. Môžete za tým účelom použiť priložený vzor formulára na podanie odstúpenie, nie je to ale povinné.
Pre dodržanie lehoty na podanie odstúpenie stačí, aby ste oznámenie o uplatnení práva na podanie odstúpenie odoslali pred uplynutím lehoty na podanie odstúpenie.

Následky podania odstúpenia

Keď túto zmluvu odstúpite, sme povinní vrátiť Vám všetky platby, ktoré sme od Vás dostali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vznikli z toho dôvodu, že ste zvolili iný druh doručenia než nami ponúkanú, výhodnú štandardné dodávku), a to bezodkladne a najneskôr v priebehu štrnástich dní odo dňa, ktorého sme Vaše oznámenie o odstúpení tejto zmluvy dostali. Pre túto spätnú platbu používame ten istý platobný prostriedok, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ však s Vami nebolo výslovne dohodnuté niečo iné; v žiadnom prípade Vám neúčtujeme kvôli tejto spätnej platbe poplatok.
Vrátenie platby môžeme odmietnuť, kým nedostaneme naspäť tovar alebo kým nám nepredložíte doklad o tom, že ste tento tovar odoslali, podľa toho, u ktorého z nich sa jedná o skorší dátum.
Je Vašou povinnosťou vrátiť alebo odovzdať nám bezodkladne daný tovar a to v každom prípade najneskôr v priebehu štrnástich dní odo dňa, ktorého ste nás informovali o zrušení tejto zmluvy. Lehota platia za dodržanú, keď ste tovar odoslali pred uplynutím lehoty štrnástich dní.
Náklady na vrátenie tovaru platíte Vy.
Tovar doručený špedíciou u Vás vyzdvihneme na naše náklady.
Za stratu hodnoty tovaru ste povinní zaplatiť len vtedy, keď k nej došlo na základe zaobchádzanie s tovarom, ktoré nebolo pre zistenie jeho kvality, vlastností a funkcie potrebné.

(2) Právo na odstúpenie neplatí pri uzavretí obchodu prostredníctvom telekomunikačných médií pre dodanie tovaru, ktoré nebolo vopred vyrobené a pre ktorého výrobu je rozhodujúci individuálny výber alebo určenia spotrebiteľa alebo ktoré bolo prispôsobené osobným potrebám spotrebiteľa.
Akonáhle dôjde k výrobe tlačovín prostredníctvom internetového portálu www.printworld.com/sk/ podľa zákazníckej špecifikácie, potom neplatí zákonné právo na odstúpenie. Zmluvné právo na odstúpenie sa neposkytuje.
Ak ste podnikateľom v zmysle § 14 nemeckého občianskeho zákonníka (BGB) a pri uzatvorení zmluvy jednáte v rámci Vašej obchodnej alebo samostatne činné pracovnej činnosti, potom právo na odstúpenie neplatí.

(3) Poskytovateľ informuje o vzore formulára na odstúpenie podľa zákonného predpisu nasledovne:

Vzor tlačiva pre podanie odstúpenia na stiahnutí


§ 13 Rokovanie s cieľom vybavenia spotrebiteľských sporov u mimosúdnych orgánov


Poskytovateľ nie je povinný a ani nie je ochotný zúčastňovať sa na rokovaniach s cieľom vybavenia spotrebiteľských sporov u mimosúdnych orgánov.


§ 14 Záverečné ustanovenia


(1) Pre zmluvy medzi poskytovateľom a zákazníkom sa uplatňuje právo Nemeckej spolkovej republiky s vylúčením aplikácie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Zákonné predpisy týkajúce sa obmedzenia výberu právnych nariadení a uplatňovania potrebných predpisov predovšetkým toho štátu, v ktorom má zákazník čoby spotrebiteľ svoj bežný pobyt, zostávajú nedotknuté.

(2) Ak sa v prípade zákazníka jedná o obchodníka, fyzickú osobu verejného práva alebo verejne-právny zvláštne majetok, je sídlom súdnych sporov pre všetky spory vyplývajúce zo zmluvných pomerov medzi zákazníkom a poskytovateľom sídlo poskytovateľa.

(3) Zmluva zostáva tiež v prípade právnej neúčinnosti jednotlivých jej bodov v ostatných bodoch platnú. Namiesto neplatných bodov nastupujú zákonné predpisy, ak existujú. Ak to však pre jednu zo zmluvných strán znamená neprípustnú tvrdosť zákona, stáva sa celá zmluva neplatnou.


Všeobecné podmienky k stiahnutiuAktualizácia: 08.06.2020