Klimaticky neutrálna tlač

Zvolením "klimaticky neutrálne tlače" môžete kompenzovať presne to množstvo oxidu uhličitého, ktorý sa vylúči pri výrobe Vašich tlačiarenských výrobkov. Využitím klimaticky neutrálnych tlačiarenských výrobkov prispievate ku globálnej ochrane životného prostredia a podporujete tým uznávané projekty na ochranu životného prostredia.

Váš výrobok komunikuje svoj klimaticky neutrálnou tlač

Vykonanú kompenzáciu CO2 môžete samozrejme komunikovať na Vašom tlačiarenskom výrobku čoby Váš príspevok pre ochranu životného prostredia. Hneď po úspešnom zadaní objednávky s kompenzáciou CO2 Vám v zarážke "Nahranie tlačových dát" poskytneme označujúca etiketu s číslom vzťahujúcim sa k Vašej objednávke. Toto logo si môžete stiahnuť v podobe PDF súboru alebo EPS súboru a umiestniť na vašom výrobku pred nahraním tlačových dát. Táto etiketa je určená výhradne pre Vašu objednávku. Môžete tak Vy alebo Vaši zákazníci zadaním čísla objednávky na stránke www.climatepartner.com kedykoľvek zistiť, koľko skleníkového plynu pri výrobe Vašej objednávky vzniklo a v rámci ktorého projektu na ochranu životného prostredia ste ho kompenzovali.

Ako funguje klimaticky neutrálna tlač?

1. Určenie CO2 emisií tlačeného výrobku

Na základe podnikových údajov a údajov špecifických pre danú objednávku možno vypočítať uhlíkovú stopu produktu, teda nepriamy ukazovateľ tvorby CO2 u tlačiarenských výrobkov. U tlačiarenských výrobkov sa väčšinou uplatňuje prístup životného cyklu výrobku, pri ktorom sa zohľadňujú použité suroviny, ich doprava a vlastné výrobný proces.

2. Kompenzácia emisií CO2

Tlačiarenské výrobky sú klimaticky neutrálne, keď sa vypočíta a kompenzuje ich uhlíková stopa CO2. Kompenzácia emisií sa uskutočňuje prostredníctvom uznávaných medzinárodných projektov na ochranu životného prostredia - napríklad projekt pre výstavbu zariadení na získavanie vodnej energie v Indii alebo projekt na ochranu lesov v Keni. U týchto projektov je zrejmá merateľná redukcia CO2, ktorá sa pravidelne kontroluje. Ako výsledok ponúknete Vašim zákazníkom klimaticky neutrálne výrobky.

3. Označenie výrobkov a transparentné znázornenie procesu

Za každú klimaticky neutrálnou objednávku obdržíte etiketu o klimatickej neutralite s uvedeným číslom objednávky. Zadaním tohto čísla objednávky na stránke www.climatepartner.com je proces kompenzácie CO2 transparentne a zrozumiteľne vysvetlený. Okrem informácií o objednávke a množstvo CO2 sú tam uvedené informácie o podporovanom projekte na ochranu životného prostredia.

Čím sa vyznačuje projekt na ochranu životného prostredia?


Projekty chrániace životné prostredie preukázateľne znižujú tvorbu skleníkového plynu, napríklad vysádzaním nových lesných porastov alebo obnoviteľnými zdrojmi energie. Nezávislé organizácie ako je TÜV, SGS, PwC a iné kontrolujú presnú hodnotu úspor. Prevádzkovatelia projektu financujú svoje projekty predajom certifikovaných potvrdenie o zníženie emisií. Ako projekty na ochranu životného prostredia sa uznávajú len tie projekty, ktoré potrebujú finančnú podporu.

Ktorý projekt v oblasti ochrany životného prostredia podporíte?

Podporujete projekt na ochranu klimatu v severovýchodnej Brazílii.

V štátoch Piauí a Pernambuco vyrába elektrinu, ktorá sa dodáva do brazílskej elektrickej siete, celkovo 14 veterných elektrární. Využívaním vetra ako obnoviteľného zdroja energie sa znižuje podiel fosílnych palív v kombinácii zdrojov elektrickej energie. To znižuje emisie CO2 v energetickom sektore a má pozitívne ekologické účinky.

Okrem toho projekt ochrany klimatu podporuje aj sociálno-ekonomický rozvoj regiónu, ktorý patrí k najchudobnejším v Brazílii, a prispieva k realizácii cieľov udržateľného rozvoja OSN (SDG).