Ogólne warunki

§ 1 Zakres, terminologia


(1) Stosunki handlowe między dostawcą internetowego portalu druku www.printworld.com/pl (zwany dalej "Dostawcą") i klient (zwany dalej "Klientem"), podlega wyłącznie następującym Ogólnym Warunkom Handlowym w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia. Odbiegające od nich ogólne warunki handlowe Klienta nie będą uznawane, chyba że Dostawca wyraźnie wyrazi na piśmie zgodę na ich obowiązywanie.

(2) Klient jest uważany za konsumenta, jeżeli zamówione towary i usługi nie są przeznaczone przede wszystkim do jego działalności handlowej lub zawodowej na własny rachunek. Klientem handlowym jest natomiast każda osoba fizyczna lub prawna albo spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która przy zawieraniu umowy działa w charakterze przedsiębiorcy lub osoby prowadzącej samodzielną działalność gospodarczą.


§ 2 Zawarcie umowy


(1) Klient może wybrać różne produkty do druku z oferty dostawcy, w szczególności ulotki, foldery, broszury, wizytówki, papier firmowy, plakaty itp. Klient składa wiążące zamówienie na wybrany towar klikając na przycisk "Zamów teraz". Klient może modyfikować i przeglądać szczegóły zamówienia w dowolnym momencie przed dokonaniem wysyłki. Jednakże dopiero po zaakceptowaniu przez Klienta Ogólnych Warunków Handlowych poprzez kliknięcie na przycisk "Akceptuj Ogólne Warunki Handlowe" zgłoszenie zostanie złożone i rozpatrzone.

(2) Po potwierdzeniu zamówienia przez Dostawcę poprzez wysłanie e-maila (potwierdzenie zamówienia) do Klienta, umowa zostaje zawarta. Dostawca prześle Klientowi umowę (składającą się z OWS i potwierdzenia zamówienia) na trwałym nośniku (e-mail lub wydruk papierowy) albo w tym e-mailu, który Klient może wydrukować za pomocą funkcji "Drukuj", albo nie później niż w momencie dostarczenia towaru (potwierdzenie umowy). Umowa będzie przechowywana zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

(3) Umowa zostanie zawarta w języku polskim.

(4) Po potwierdzeniu przez Dostawcę zawarcia umowy poprzez potwierdzenie zamówienia, nie ma już możliwości bezpłatnego anulowania zamówienia.


§ 3 Komunikacja, Powiadomienia


Klient zobowiązany jest podać Dostawcy aktualny adres e-mail przy zakładaniu konta użytkownika. Odbiorca zapewni możliwość kontaktu z nim za pośrednictwem podanego adresu e-mail przez cały czas realizacji zamówienia do momentu jego zakończenia i niezwłocznie powiadomi Dostawcę o wszelkich zmianach. Zmiany mogą być również dokonywane przez Odbiorcę bezpośrednio w portalu internetowym Dostawcy w zakładce "Konto" - "Dane Dostępu". Odbiorca może dokonywać zmian bezpośrednio w portalu internetowym Dostawcy w zakładce "Konto" - "Dane Dostępu".


§ 4 Przetwarzanie zamówień, drukowanie danych, obowiązek kontroli


(1) Dostawca będzie realizował wszystkie zamówienia wyłącznie na podstawie danych do druku dostarczonych przez Odbiorcę.

(2) Dane do druku muszą być dostarczone przez klienta w standardowych formatach PDF/X-1a, PDF/X-3 lub najlepiej PDF/X-4. Muszą być one tworzone w trybie CMYK (FOGRA39L dla druku obrazków powlekanych lub FOGRA47L dla niepowlekanego papieru offsetowego). Jeżeli dane do druku nie zostaną dostarczone w trybie CMYK, printworld.com GmbH ma prawo do ich odpowiedniej konwersji. W wyniku tej konwersji nie ma gwarancji, że nie dojdzie do wizualnych zmian w obrazie.

(3) Dostawca dostarcza dla każdego produktu indywidualną kartę danych, którą Klient musi stosować przy tworzeniu danych do druku. W przypadku odstępstw od tych specyfikacji nie można zagwarantować bezbłędnego druku.

(4) Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za treść danych do druku w zakresie ortografii lub układu stron.

(5) W trakcie procesu składania zamówienia Klient otrzymuje kartę kontroli przesłanych danych do druku oraz podgląd zlecenia druku (proof cyfrowy) w celu weryfikacji. W arkuszu kontrolnym Klient otrzymuje wynik kontroli przeprowadzonej w trakcie składania zamówienia na przesłane przez niego dane do druku i ich przydatność do wybranego produktu oraz ewentualne ograniczenia w jego produkcji. Karta kontrolna i kopia próbna muszą być zatwierdzone przez Klienta przed realizacją zamówienia w celu zakończenia procesu zamówienia. Klient akceptuje tym samym realizację zamówienia z wynikami podanymi w karcie kontrolnej oraz w projekcie przedstawionym w kopii próbnej.

(6) Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne błędy w drukowanych produktach wynikające z błędnych danych druku. Klient ponosi wszelkie dodatkowe koszty powstałe w wyniku błędnych danych wydruku.

(7) Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za przechowywanie swoich danych do druku. Dalsze informacje na temat wykorzystania i przechowywania przez Dostawcę przesłanych danych druku znajdują się w zakładce odnośnie oświadczenia o ochronie danych.

(8) Klient gwarantuje Dostawcy, że jest w pełni uprawniony do wykorzystywania, przekazywania i rozpowszechniania wszelkich danych, takich jak teksty i obrazy, przewidzianych do produkcji zamówionych produktów drukowanych. Ponadto Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za to, że wydruki wyprodukowane na podstawie przekazanych danych dotyczących druku nie naruszają praw własności handlowej osób trzecich, praw autorskich ani praw patentowych.

(9) Dostawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień o treści oczywiście niezgodnej z prawem.


§ 5 Dostawa, Dostępność produktu


(1) Podane terminy dostaw liczone są od daty potwierdzenia zamówienia, po uprzednim uiszczeniu ceny zakupu (z wyjątkiem zakupu na podstawie faktury). Czas dostawy wynosi 5 dni roboczych, chyba że dla danego towaru w naszym sklepie internetowym podany jest inny czas dostawy.

(2) Jeżeli wybrany przez Klienta produkt nie jest dostępny w momencie składania zamówienia (np. z przyczyn technicznych lub z powodu braku materiału do druku), Dostawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta. Jeżeli wyrób jest trwale niedostępny, Dostawca nie wyda Potwierdzenia Zamówienia. W tym przypadku nie zostanie zawarta żadna umowa. Jeżeli produkt jest tylko chwilowo niedostępny, Dostawca niezwłocznie poinformuje o tym również Odbiorcę i poda przewidywany termin dostępności. Odbiorca może wówczas zdecydować, czy chce zrealizować swoje zamówienie, czy je anulować.

(3) Obowiązują następujące ograniczenia w dostawie: Dostawca realizuje dostawy tylko do Klientów, których główne miejsce zamieszkania (adres rozliczeniowy) znajduje się w jednym z poniższych krajów i którzy mogą podać adres dostawy w tym samym kraju: Polska

(4) W przypadku wysyłki przez spedytora, dostawa odbywa się do pierwszych zamykanych drzwi wejściowych, pod warunkiem, że są one dostępne na poziomie gruntu. Dostawa ze spedytorem odbywa się wyłącznie na paletach jednorazowych.

(5) Dostawca jest uprawniony do realizacji dostaw częściowych pod warunkiem, że częściowa dostawa może być wykorzystana przez Odbiorcę w zakresie uzgodnionego umownie celu, dostawa pozostałych zamówionych towarów może być zagwarantowana, a Odbiorca nie musi ponosić znacznych dodatkowych prac lub dodatkowych kosztów z tytułu usług częściowych lub jeśli dodatkowe koszty ponoszone są przez Dostawcę.

(6) Ze względów technicznych może dojść do nadmiaru lub niedostarczenia do 5% zamówionej ilości.

(7) Zakłócenia w pracy Dostawcy i jego własnych dostawców lub przewoźników - takie jak strajki, lokauty i wszystkie inne przypadki siły wyższej - uprawniają Klienta do rozwiązania umowy tylko wtedy, gdy nie można oczekiwać, że Klient będzie mógł dłużej czekać, w przeciwnym razie uzgodniony termin dostawy zostanie przedłużony o czas trwania opóźnienia.


§ 6 Zachowanie własności


Do momentu dokonania pełnej płatności, dostarczony towar pozostaje własnością Dostawcy.


§ 7 Ceny i koszty wysyłki


(1) Wszystkie ceny, podane na stronie internetowej Dostawcy, zawierają podatek VAT.

(2) Standardowe koszty wysyłki są wliczone w podane ceny. Koszty te nie są wyświetlane oddzielnie. Opcje zamówienia ekspresowego i dostawy są oferowane podczas wyboru produktu i muszą być wybrane osobno przez Klienta. Wybranie tych opcji spowoduje bezpośrednią podwyżkę ceny produktu. Wysokość opłat dodatkowych zawartych w cenie produktu dla opcji wybranych przez Klienta nie będzie wyświetlana oddzielnie. W każdym przypadku należy podać całkowitą cenę do zapłaty przez Klienta wraz z kosztami wysyłki.

(3) Towar zostanie wysłany pocztą lub spedytorem. Dostawca ponosi ryzyko związane z wysyłką, jeżeli Klient jest konsumentem.

(4) W przypadku odstąpienia od umowy, Klient ponosi bezpośrednie koszty przesyłki zwrotnej.


§ 8 Warunki płatności


(1) Klienci mogą płacić kartą kredytową, przelewem bankowym, poprzez Paypal lub fakturą. Płatność za pomocą faktury jest możliwa tylko od drugiego zamówienia. Więcej informacji można znaleźć w zakładce Oświadczenie o ochronie danych dostawcy.

(2) Zapłata ceny zakupu jest wymagalna natychmiast po zawarciu umowy. W przypadku zwłoki w zapłacie i jej skutków obowiązują przepisy ustawowe.

(3) Zobowiązanie Odbiorcy do zapłaty odsetek za zwłokę nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Dostawcę dalszych szkód spowodowanych zwłoką.§ 9 Gwarancja na wady materiałowe, gwarancja


(1) Dostawca ponosi odpowiedzialność za wady materiałowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

(2) Odchylenie kolorystyczne pomiędzy
- różne zamówienia z tym samym projektem wydruku,
- obecnym i poprzednim zamówieniem,
- pojedyńcze akrusze drukowane w ramach jednego zlecenia druku,
- wewnętrznycj części i okładki magazynów, jak również
- wydrukowanym produktem końcowym i proofem, jak również pomiędzy proofem a wydrukami testowymi, wynikają z przyczyn technicznych i nie mogą być całkowicie wykluczone w trakcie procesu produkcyjnego.

(3) W zależności od metod produkcji, możliwe jest wystąpienie niewielkich tolerancji cięcia i bigowania do 2 mm formatu produktu końcowego. Ponadto, w trakcie procesu produkcyjnego nie zawsze możliwe jest zapewnienie prawidłowej orientacji stosowanego papieru. Może to spowodować łatwe przerwanie szwów i zmiany w wytrzymałości lub sztywności produktu.

(4) Dla Klientów biznesowych okres gwarancji na przedmioty dostarczone przez Dostawcę wynosi 12 miesięcy.

(5) Przedłużona gwarancja na towary dostarczone przez Dostawcę istnieje tylko wtedy, gdy zostało to wyraźnie stwierdzone w potwierdzeniu zamówienia dla danej pozycji.


§ 10 Odpowiedzialność dostawcy


(1) Roszczenia odszkodowawcze Klienta są wykluczone. Nie dotyczy to roszczeń odszkodowawczych Odbiorcy z tytułu uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu albo z tytułu naruszenia istotnych zobowiązań umownych (obowiązków kardynalnych), jak również odpowiedzialności za inne szkody wynikające z umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków przez Dostawcę, jego przedstawicieli prawnych lub jego przedstawicieli. Istotne zobowiązania umowne to te zobowiązania, które są niezbędne do osiągnięcia celu umowy.

(2) W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, Dostawca odpowiada za przewidywalne szkody typowe dla umowy tylko wtedy, gdy zostały one spowodowane zwykłym zaniedbaniem, chyba że roszczenia odszkodowawcze Odbiorcy opierają się na naruszeniu życia, ciała lub zdrowia.

(3) Ograniczenia określone w punktach 1 i 2 powyżej mają zastosowanie również do przedstawicieli prawnych i pełnomocników Dostawcy w przypadku, gdy roszczenia są wysuwane bezpośrednio przeciwko nim.

(4) Ograniczenia odpowiedzialności określone w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, jeżeli Dostawca podstępnie ukrył wadę lub przyjął gwarancję jakości przedmiotu. To samo dotyczy sytuacji, gdy Dostawca i Odbiorca uzgodnili jakość rzeczy. Postanowienia zawarte w niemieckiej ustawie o odpowiedzialności za produkt (ProdHaftG) pozostają w mocy.


§ 11 Zgodność z ustawą o opakowaniach


(1) Dostawca wypełnia obowiązki w ramach ustawy o opakowaniach i jest wpisany do rejestru opakowań LUCID Centralnego Rejestru Opakowań Agencji - ZSVR.

(2) W kontaktach z odbiorcami komercyjnymi Dostawca zakłada, że opakowanie zostanie usunięte przez odbiorcę bezpłatnie, o ile nie zostanie powiadomiony na piśmie inaczej.

(3) W kontaktach z klientami prywatnymi opakowania transportowe dostarczane wraz z towarem są produktem ("licencjonowanym") uczestniczącym w systemie dualnym. Zużyte opakowania można bezpłatnie zwrócić na adres: printworld.com GmbH, Messering 5, 01067 Dresden. Niemcy.


§ 12 Polityka anulowania


(1) Odbiorcy przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy przy zawieraniu umowy na odległość, o czym Dostawca udzieli informacji zgodnie z przepisami prawa. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy są określone w paragrafie (2). W paragrafie (3) znajduje się przykładowy formularz odstąpienia od umowy.

Polityka odwoławcza

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podania przyczyn. Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia przez niego wyznaczona, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie towaru.
W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Odbiorca musi poinformować Dostawcę (printworld.com GmbH, Messering 5, 01067 Drezno, Niemcy, Telefon 008004911935, bok@printworld.pl) poprzez wyraźne oświadczenie (np. listem wysłanym pocztą lub pocztą elektroniczną) o decyzji Klienta odstąpienia od umowy. Klient może skorzystać z załączonego wzoru formularza do odstąpienia od umowy, który nie jest obowiązkowy.
Wystarczy, że zawiadomienie o anulowaniu zostanie wysłane przed końcem okresu anulowania, aby zachować zgodność z okresem anulowania.

Skutki odstąpienia od umowy

Jeśli Klient zdecyduje się na odstąpienie od niniejszej umowy, Dostawca zwróci w całości wszelkie płatności dokonane przez Klienta, w tym koszty dostawy (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego sposobu dostawy niż standardowa opcja dostawy), niezwłocznie lub najpóźniej w ciągu czternastu dni od daty otrzymania przez nas zawiadomienia o odstąpieniu od niniejszej umowy. O ile nie zostanie to wyraźnie uzgodnione na piśmie, Dostawca użyje tych samych środków płatniczych do dokonania tego zwrotu, które zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji i w żadnym wypadku Klient nie zostanie obciążony kosztami tego zwrotu.
Dostawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu przedstawienia przez Klienta dowodu, że towar został zwrócony, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Odbiorca zobowiązany jest zwrócić lub przekazać Dostawcy towar niezwłocznie i nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym zawiadomił Dostawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Warunki uznaje się za spełnione, jeżeli Odbiorca zwróci towar przed upływem terminu czternastu dni.
Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.
Towar wysłany Klientowi poprzez spedytora zostanie odebrany na koszt Dostawcy.
Klient ponosi odpowiedzialność za utratę wartości towaru tylko wtedy, gdy utrata ta wynika z niewłaściwego obchodzenia się z towarem, który nie jest niezbędny do sprawdzenia jego charakteru, właściwości i funkcjonowania.

(2) Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy umów zawieranych na odległość na dostawę towarów, które nie są gotowe i do produkcji których został sporządzony i potwierdzony przez Klienta indywidualny projekt lub specyfikacja lub które są w sposób oczywisty dostosowane do specyficznych wymagań Klienta.
Jeżeli produkcja wyrobów drukowanych odbywa się na podstawie specyfikacji klienta podanej przez portal internetowy www.printworld.com/pl nie ma zatem żadnego prawa do odwołania.
Nie przyznaje się umownego prawa do odstąpienia od umowy. Klientowi handlowemu, w rozumieniu § 14 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), który przy zawieraniu umowy działa w charakterze przedsiębiorcy lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

(3) Zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Dostawca zobowiązany jest do podania na formularzu anulowania próbki następujących informacji:

Pobierz przykładowy formularz odstąpienia od umowy


§ 13 Rozstrzyganie sporów w trybie arbitrażu konsumenckiego


Dostawca nie jest zobowiązany ani nie chce uczestniczyć w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów z organem arbitrażu konsumenckiego.


§ 14 Postanowienia końcowe


(1) Umowy pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods). Pozostaje to bez uszczerbku dla przepisów ustawowych ograniczających wybór prawa i zastosowanie przepisów bezwzględnie obowiązujących, w szczególności dla stanu, w którym Klient jako konsument ma swoje główne miejsce zamieszkania.

(2) Jeżeli Odbiorca jest podmiotem gospodarczym, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających ze stosunków umownych pomiędzy Odbiorcą a Dostawcą jest siedziba Dostawcy.

(3) Nawet jeśli poszczególne postanowienia umowy są prawnie nieważne, pozostałe części umowy pozostają prawnie wiążące. Nieważne postanowienia zastępuje się odpowiednimi przepisami prawnymi, o ile mają one zastosowanie. Jeżeli jednak stanowiłoby to nieuzasadnione utrudnienie dla jednej lub kilku stron umowy, umowa jako całość staje się nieważna.


Pobrać ogólne warunkiAktualizacja: 06.08.2020