Všeobecné obchodní podmínky

§ 1 Platnost, vysvětlení pojmů


(1) Pro obchodní vztahy mezi poskytovatelem portálu online tiskárny www.printworld.com/cz/ (dále jen „poskytovatel“) a zákazníkem (dále jen „zákazník“) výhradně platí následující Obchodní podmínky ve znění platném v okamžiku objednávky. Odlišné obchodní podmínky objednavatele nebudou uznány, pokud ovšem poskytovatel výslovně písemně nepotvrdil jejich platnost.

(2) Zákazník je spotřebitelem, pokud ovšem nelze účel jeho řádných dodávek a výkonů připočítat převážně jeho obchodní nebo samostatně činné pracovní činnosti. Podnikatelem je oproti tomu každá fyzická nebo právní osoba nebo právně způsobilá osobní společnost, která při uzavření smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo samostatné pracovní činnosti.


§ 2 Uzavření smlouvy


(1) Zákazník si může ze sortimentu poskytovatele vybrat různé vytištěné výrobky, především letáky, skládané letáky, brožury, vizitky, hlavičkový papír, plakáty atd. Tlačítkem „Objednat s povinným zaplacením“ odevzdá zákazník závaznou žádost o zakoupení zvoleného zboží. Před odesláním objednávky může zákazník tyto údaje kdykoliv změnit a prohlédnout si je. Tuto žádost může zákazník odevzdat a zprostředkovat jen tehdy, když kliknutím na tlačítko „Souhlasím s OP" odsouhlasí platnost obchodních podmínek a uvede to tím ve své objednávce.

(2) Smlouva se považuje za uzavřenou odevzdáním prohlášení poskytovatele o jejím přijetí, které poskytovatel odešle e-mailem (potvrzení objednávky) zákazníkovi. V tomto e-mailu, který si může zákazník prostřednictvím funkce „Tisk" vytisknout, nejpozději však při dodávce zboží, odešle poskytovatel zákazníkovi text smlouvy (skládající se z OP a potvrzení objednávky) na trvalém nosiči dat (e-mail nebo výtisk na papíře) (potvrzení smlouvy). Text smlouvy se s ohledem na dodržení ochrany osobních údajů uloží.

(3) K uzavření smlouvy dojde v českém jazyce.

(4) Po potvrzení poskytovatele o uzavření smlouvy prostřednictvím potvrzení objednávky už není možné bezplatné stornování objednávky.


§ 3 Komunikace, oznámení


Zákazník při zřízení uživatelského účtu oznámí poskytovateli svou platnou e-mailovou adresu. Zákazník musí být na této e-mailové adrese k zastižení za účelem bezproblémového vyřízení své objednávky až do jejího kompletního uzavření a musí poskytovateli bez odkladu oznámit změny. Změny může zákazník vykonat také přímo prostřednictvím svého přístupu na online portál poskytovatele na odrážce „Účet" - „Přístupové údaje".


§ 4 Provedení objednávky, tisková data, kontrolní povinnost


(1) Poskytovatel vyřizuje všechny objednávky výhradně na základě tiskových dat zprostředkovaných zákazníkem.

(2) Zákazník je povinen poskytnout tisková data ve standardním formátu PDF/X-1a, PDF/X-3 nebo zejména ve formátu PDF/X-4. Musí být založeny v režimu CMYK (FOGRA39L u natíraného křídového papíru, resp. FOGRA47L u nenatíraného ofsetového papíru). Pokud nebudou tisková data dodána v režimu CMYK, může je printworld.com GmbH patřičným způsobem konvertovat. Následkem tohoto konvertování nelze technicky vyloučit, že nedojde ke změně vzhledu tiskové předlohy.

(3) Poskytovatel poskytne ke každému výrobku individuální datový list, který zákazník nutně musí dodržet při sestavování tiskových dat. Při odchylkách od těchto specifikací nelze zaručit bezchybný tisk.

(4) Kontrolu obsahu tiskových dat týkající se ortografie nebo uspořádání stran poskytovatel nevykonává.

(5) Zákazník obdrží během procesu objednávky kontrolní protokol o předaných tiskových datech a rovněž také zobrazený náhled výsledku objednávky své tiskoviny (digitální opravná kopie) pro vlastní ověření. V kontrolním protokolu se zákazníkovi zobrazí výsledek kontrolního procesu, který proběhl během procesu objednávky na tiskových datech, ním zaslaných, taktéž použitelnost těchto dat pro zvolený výrobek a rovněž případná stávající omezení při jejich realizaci. Zákazník musí před dokončením procesu objednávky potvrdit kontrolní protokol a tiskového náhledu za účelem realizace objednávky. Tím zákazník odsouhlasí provedení objednávky s výsledky z kontrolního protokolu a s provedením, zobrazeném v tiskovém náhledu.

(6) Riziko výskytu případných chyb na vytištěných výrobcích způsobené dodáním chybných tiskových dat tak nese zákazník sám. Pokud by z důvodu chybných tiskových dat vznikly další náklady, musí je zaplatit zákazník.

(7) Za zabezpečení vlastních tiskových dat zodpovídá zákazník. Další informace o používání a ukládání přenesených tiskových dat poskytovatelem najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů.

(8) Zákazník prohlašuje poskytovateli, že je oprávněn bez omezení používat, předávat a distribuovat všechna data předaná poskytovateli k výrobě objednaných tiskovin, a to včetně textů a obrázků. Zákazník dále odpovídá za to, že tiskařský výrobek vyrobeným na základě jím předaných tiskových dat nebyla porušena žádná práva průmyslového vlastnictví, autorská práva nebo patentová práva třetích osob.

(9) Poskytovatel si vyhrazuje možnost odmítnout zpracování objednávek se zřejmým protiprávním obsahem.


§ 5 Dodání a disponibilita zboží


(1) Námi uvedené dodací lhůty se počítají od okamžiku našeho potvrzení objednávky za předpokladu předchozího zaplacení kupní ceny (mimo případy nákupu na fakturu). Pokud pro dané zboží není v našem online obchodu uvedena žádná dodací lhůta nebo žádná odlišná dodací lhůta, trvá dodací lhůta 5 dní.

(2) Pokud není v okamžiku objednávky zákazníka jím zvolený výrobek dostupný (např. z technických důvodů nebo z nedostatku tiskařského materiálu), pak to poskytovatel zákazníkovi bez odkladu oznámí. Není-li výrobek dostupný dlouhodobě, neodešle poskytovatel prohlášení o přijetí objednávky. V tomto případě nedojde k uzavření smlouvy. Je-li výrobek nedostupný jen přechodně, oznámí to poskytovatel zákazníkovi taktéž bez odkladu s uvedením předpokládané doby opětovné disponibility. Zákazník se podle toho může rozhodnout, zda na své objednávce trvá nebo ji chce zrušit.

(3) Dodávka může být omezena z následujících důvodů: Poskytovatel dodává jen zákazníkům, kteří běžně bydlí (fakturační adresa) v jednom z následujících států a uvedou v něm dodací adresu: Česká republika

(4) V případě doručení zásilky zasílatelstvím bude tato dodána k prvním uzamykatelným dveřím, pokud jsou dostupné v přízemí. Dodávky zasílatelstvím se provádí výhradně na jednorázových paletách.

(5) Poskytovatel je oprávněn dodávat částečné dodávky, pokud zákazník částečnou dodávku použije v rámci smluvně stanoveného účelu použití, když lze dodání zbývajícího zboží zaručit a zákazník nemusí u částečných dodávek hradit dodatečné náklady ani další značné náklady navíc, anebo když příjemce zakázky převezme dodatečné náklady.

(6) Z technických důvodů může dojít k vyššímu nebo nižšímu rozsahu dodávky v hodnotě maximálně 5 % objednaného množství.

(7) Provozní výpadky u poskytovatele a jeho dodavatelů nebo dopravců – jako jsou stávky, výluky, a všechny ostatní případy vyšší moci – jsou oprávněné důvody pro odstoupení zákazníkem od smlouvy pouze v případě, že se nemůže déle očekávat, že zákazník bude déle čekat na své zboží, V opačném případě se dohodne nový dodací termín prodloužený o předpokládané zpoždění.


§ 6 Výhrada vlastnictví


Dodané zboží zůstává až do úplného zaplacení vlastnictvím poskytovatele.


§ 7 Ceny a náklady na doručení


(1) Všechny ceny, které jsou uvedené na webové stránce poskytovatele, se rozumí včetně zákonem stanovené daně z přidané hodnoty.

(2) Náklady pro standardní zásilku jsou již zahrnuty v uvedených cenách. Tyto náklady se nevykazují odděleně. Možnost volby expresní objednávky a dodávky je nabídnuta při výběru výrobku a zákazník si ji zvolí odděleně. Volbou této možnosti se přímo zvýší cena výrobku. Výška přirážek za zvolenou volbu, zahrnutých v ceně výrobku a vybraných zákazníkem, se nevykazuje zvlášť. Uvedena je vždy celková cena, kterou je zákazník povinen zaplatit, včetně nákladů na doručení.

(3) Zboží se zasílá buď poštou nebo zasílatelstvím. Nebezpečí z doručení nese poskytovatel, je-li zákazník spotřebitelem.

(4) V případě odstoupení platí zákazník bezprostřední náklady na zpětnou zásilku.


§ 8 Platební podmínky


(1) Zákazník může zaplatit platební kartou, bankovním převodem , prostřednictvím Paypal, nebo na fakturu. Platba fakturou lze domluvit po úspěšném zaplacení první objednávky. Další informace o tom najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů poskytovatele.

(2) Zaplacení kupní ceny je splatné bezprostředně po uzavření smlouvy. K prodlení s platbou kupní ceny a s tím souvisejícím následkům dochází ve smyslu zákonných ustanovení.

(3) Povinnost zákazníka zaplatit úroky z prodlení nevylučuje uplatňování dalších škod z prodlení poskytovatelem.§ 9 Ručení za věcné škody na výrobku, záruka


(1) Poskytovatel ručí za věcné škody podle odpovídajících platných zákonných předpisů.

(2) Barevné odchylky mezi
- různými objednávkami se stejným tiskovým zobrazením,
- aktuální a dřívější objednávkou,
- jednotlivými tiskařskými archy v rámci jedné objednávky,
- vnitřní částí a obálek u časopisů a rovněž
- konečným výrobkem a tiskovým náhledem a taktéž kontrolními výtisky jsou technicky podmíněny a během výrobního procesu je nelze zcela vyloučit.

(3) Vlivem výrobního procesu může u čistého formátu docházet k nepatrným odchylkám při ořezu a skládání až 2 mm. Dále nelze během výrobního procesu nepřetržitě zajistit, že bude dodržen směr vlákna používaného papíru. Tím může dojít k lehkému zvrásnění lomu a rovněž ke změnám v pevnosti resp. tuhosti výrobku.

(4) Vůči podnikům trvá záruční doba zboží dodaného poskytovatelem 12 měsíců.

(5) Dodatečná záruka platí u zboží dodaného poskytovatelem jen tehdy, když byla v potvrzení objednávky u daného druhu zboží výslovně uvedena.


§ 10 Ručení poskytovatele


(1) Nároky zákazníka na náhradu škody jsou vyloučeny. Vyjmuty jsou z toho nároky zákazníka na úhradu škody, vyplývající z ohrožení života, organismu, zdraví nebo vyplývající z porušení podstatných smluvních povinností (základní povinnosti) a rovněž ručení za ostatní škody, které vznikly úmyslným porušením povinností nebo jejich porušením z hrubé nedbalosti poskytovatelem, jeho zákonných zástupců nebo pověřenců. Podstatnými smluvními povinnostmi jsou ty povinnosti, jejichž splnění je potřebné pro dosažení cílů smlouvy.

(2) Při porušení podstatných smluvních povinností ručí poskytovatel jen za smluvně typické, předvídatelné škody, které byly způsobeny jednoduchou nedbalostí, pokud se ovšem nejedná o nároky zákazníka na náhradu škody z ohrožení jeho života, organismu nebo zdraví.

(3) Omezení odst. 1 a 2 platí také ve prospěch zákonných zástupců a pověřenců poskytovatele, pokud se tyto nároky uplatňují přímo vůči nim.

(4) Omezení ručení, vyplývající z odst. 1 a 2, neplatí tehdy, když poskytovatel nedostatky záludně zamlčel nebo převzal záruku za vlastnosti dané věci. Totéž platí také tehdy, když poskytovatel a zákazník uzavřeli dohodu o vlastnostech věci. Předpisy zákona o ručení za výrobek zůstávají nedotčeny.


§ 11 Dodržení zákona o obalovém materiálu


(1) Poskytovatel splňuje povinnosti stanovené rámcem zákona o obalovém materiálu a je zapsán v rejstříku výrobků nadace Centrála rejstříku o obalovém materiálu (Zentrale Stelle Verpackungsregister).

(2) U podnikových zákazníků vychází poskytovatel z toho, že budou bezplatně likvidovat obalový materiál, pokud nedošlo k jinému písemnému oznámení.

(3) U zásilek soukromým konečným uživatelům se u přepravních obalů, dodaných se zbožím, jedná o výrobky, spadající do duálního systému („licencované výrobky“). Spotřebovaný obalový materiál lze bezplatně odevzdat u: printworld.com GmbH, Weststraße 60, 09603 Großschirma, Německo.


§ 12 Poučení o odstoupení


(1) Spotřebitelé mají při uzavření obchodu prostřednictvím telekomunikačních médií zásadně zákonné právo na podání odstoupení, o kterém poskytovatel následně informuje ve smyslu vzoru stanoveného zákonem. Výjimky z práva na odstoupení jsou ustanoveny v odstavci (2). V odstavci (3) je uveden vzor formuláře pro podání odstoupení.

Poučení o odstoupení

Právo na odstoupení

Máte právo na to, abyste v průběhu čtrnácti dnů odstoupili tuto smlouvu bez uvedení důvodů. Lhůta na odstoupení trvá čtrnáct dní a začíná platit ode dne, kterého jste Vy nebo Vámi uvedená třetí osoba, jež není zasílatelem, převzali zboží.
Aby bylo Vaše právo na odstoupení platné, musíte nás (printworld.com GmbH, Messering 5, 01067 Dráždany, Něměcko, Telefon 800720714, service@printworld.cz)informovat prostřednictvím jednoznačného prohlášení (např. dopisem doručeným poštou, faxem nebo e-mailem) o Vašem rozhodnutí odstoupit tuto smlouvu. Můžete za tím účelem použít přiložený vzor formuláře na podání odstoupení, není to ale povinné.
Pro dodržení lhůty na podání odstoupení stačí, abyste oznámení o výkonu práva na podání odstoupení odeslali před uplynutím lhůty na podání odstoupení.

Následky podání odstoupení

Když tuto smlouvu odstoupíte, jsme povinni vrátit Vám všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů, které vznikly z toho důvodu, že jste zvolili jiný druh dodávky než námi nabízenou, výhodnou standardní dodávku), a to neprodleně a nejpozději v průběhu čtrnácti dnů ode dne, kterého jsme Vaše oznámení o odstoupení této smlouvy obdrželi. Pro tuto zpětnou platbu používáme tentýž platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud ovšem s Vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; v žádném případě Vám neúčtujeme kvůli této zpětné platbě poplatek.
Vrácení platby můžeme odmítnout, dokud neobdržíme nazpět zboží nebo dokud nám nepředložíte doklad o tom, že jste toto zboží odeslali, podle toho, u kterého z nich se jedná o dřívější datum.
Je Vaší povinností vrátit nebo předat nám neprodleně dané zboží a to v každém případě nejpozději v průběhu čtrnácti dnů ode dne, kterého jste nás informovali o zrušení této smlouvy. Lhůta platí za dodrženou, když jste zboží odeslali před uplynutím lhůty čtrnácti dnů.
Náklady na vrácení zboží platíte Vy.
Zboží doručené spedicí u Vás vyzvedneme na naše náklady.
Za ztrátu hodnoty zboží jste povinni zaplatit jen tehdy, když k ní došlo na základě zacházení se zbožím, které nebylo pro zjištění jeho kvality, vlastností a funkce potřebné.

(2) Právo na odstoupení neplatí při uzavření obchodu prostřednictvím telekomunikačních médií pro dodání zboží, které nebylo předem vyrobeno a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení spotřebitele nebo které bylo přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele.
Jakmile dojde k výrobě tiskovin prostřednictvím internetového portálu www.printworld.com/cz/ podle zákaznické specifikace, pak neplatí zákonné právo na odstoupení. Smluvní právo na odstoupení se neposkytuje.
Jste-li podnikatelem ve smyslu §14 německého občanského zákoníka (BGB) a při uzavření smlouvy jednáte v rámci Vaší obchodní nebo samostatně činné pracovní činnosti, pak právo na odstoupení neplatí.

(3) Poskytovatel informuje o vzoru formuláře na odstoupení podle zákonného předpisu následovně:

Vzor formuláře pro podání odstoupení na stažení


§ 13 Jednání za účelem vyřízení spotřebitelských sporů u mimosoudních orgánů


Poskytovatel není povinen a ani není ochoten zúčastňovat se jednání za účelem vyřízení spotřebitelských sporů u mimosoudních orgánů.


§ 14 Závěrečná ustanovení


(1) Pro smlouvy mezi poskytovatelem a zákazníkem se uplatňuje právo Německé spolkové republiky s vyloučením aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Zákonné předpisy týkající se omezení výběru právních nařízení a uplatňování nutných předpisů především toho státu, ve kterém má zákazník coby spotřebitel svůj běžný pobyt, zůstávají nedotčeny.

(2) Pokud se v případě zákazníka jedná o obchodníka, fyzickou osobu veřejného práva nebo veřejně-právní zvláštní majetek, je sídlem soudních sporů pro všechny spory vyplývající ze smluvních poměrů mezi zákazníkem a poskytovatelem sídlo poskytovatele.

(3) Smlouva zůstává také v případě právní neúčinnosti jednotlivých jejích bodů v ostatních bodech platnou. Namísto neplatných bodů nastupují zákonné předpisy, pokud existují. Pokud to ovšem pro jednu ze smluvních stran znamená nepřípustnou tvrdost zákona, stává se celá smlouva neplatnou.


Všeobecné podmínky ke staženíAktualizace: 06.08.2020