Zpracování dat

Následně najdete odpovědi na otázky, které nám jsou často kladeny. Máte-li navíc další dotazy, zavolejte nám! Náš kvalifikovaný personál Vám ihned telefonicky poradí.

Pro všechny naše výrobky jsme sestavili individuální datové listy. Tyto obsahují – podle zvolených konfigurace výrobku – dané konkrétní údaje o rozměrech a všech dalších potřebných informacích o Vašem tištěném výrobku. Příslušný datový list je vždy k dispozici na stažení jako PDF soubor u Vaší objednávky resp. kalkulace.

Z důvodu našeho plně automatizovaného pracovního postupu pracujeme výhradně se soubory PDF nebo JPEG. Chtěli bychom Vás požádat, abyste otevřené větné údaje včetně souborů z Office programů (jako např. Microsoft Word, Excel nebo PowerPoint) překonvertovali na formáty souborů, které potřebujeme.
Doporučujeme sestavení PDF souborů v normě PDF/X-1a, PDF/X-3 nebo zejména PDF/X-4. Váš PDF soubor by neměl obsahovat žádné komentáře ani formulářová pole a nesmí být zakódovaný. Při sestavování JPEG souborů nastavte nejvyšší možnou úroveň kvality, resp. nejnižší úroveň komprese, abyste obdrželi kvalitativně vysoce hodnotný tištěný výrobek.

Data, která jste nám poskytli za účelem vytištění výrobku, před uzavřením objednávky vždy automaticky kontrolujeme. Můžeme tak zajistit, že Vaše data budou vhodná pro výrobu Vaší objednávky a že bude moct být dodržen Váš požadovaný termín dodání. Naše kontrola dat se provádí ihned po jejich načtení. O výsledku kontroly dat Vás informujeme v online shopu a souběžně e-mailem.

Během procesu objednávky si můžete vybrat mezi naší základní kontrolou a rozšířenou kontrolou dat.

V rámci základní kontroly zkoumáme všeobecnou schopnost použití Vašich tiskových dat objednaného výrobku. Znamená to kontrolu formátu souboru, počtu a velikosti stran a vložení písma. Zašleme Vám krátký kontrolní protokol a také náhledový PDF soubor ke kontrole resp. na potřebné úpravy, jako např. případnou změnu speciálních barev. Abychom zmenšili velikost souboru, snížili jsme rozlišení obrázku náhledového PDF souboru
na 72 ppi (dpi). Obrázky v datech, používaných pro tisk, samozřejmě zůstanou v dodaném rozlišení.

Naše rozšířená kontrola dat navíc zahrnuje kontrolu barevnosti, rozlišení obrázků, „bílé přetisknutí", tloušťku linek a nános barvy všech objektů a také, zda jsou ve Vašem PDF souboru ještě obsaženy komentáře. U možných problémů obdržíte jako dodatečný výstup PDF soubor s objekty a pokyny označenými v jednotlivých úrovních.

Tvořte Vaše tisková data nejlépe v barevném režimu CMYK, jelikož tento je základem moderního vícebarevného tisku. Všechna data, nastavená v jiném barevném režimu (např. RGB, LAB, speciální barvy) - jako jsou obrázky, grafiky, písmo atd. - budeme před vytištěním automaticky konvertovat jako CMYK. Za barevné odchylky nebo chybějící znázornění objektů, které z toho vyplývají, především v souvislosti s transparentností nebo neznámými zvláštními barvami, nepřebíráme žádné ručení. V rámci naší kontroly dat Vás na to vždy konkrétně upozorňujeme a poskytneme Vám před konečnou objednávkou náhledový PDF soubor se všemi případně potřebnými úpravami.

Pokud je to možné, nastavte Vaše tisková data v odpovídajícím ICC profilu pro standardizovaný ofsetový tisk. Pro natírané papíry používejte barevný profil „PSOcoated_v3.icc“ a pro nenatírané papíry profil „PSOuncoated_v3_FOGRA52.icc“. Tyto barevné profily si můžete kdykoliv bezplatně stáhnout na webové stránce ECI (European Color Initiative - www.eci.org). U případně potřebného automatického konvertování Vašich tiskových dat z jiných barevných režimů (LAB, RGB, indikované barvy) do režimu CMYK, které provádíme, založíme vždy správný barevný profil potřebný pro objednaný papír. Barevné profily, které jste případně založili a které se od režimu CMYK liší, samozřejmě neměníme.

V printworld.com si můžete objednat čtyřbarevně a jednobarevně černě potištěné výrobky. Přitom znamená „4/0 barevně" jednostranné barevné potištění, „4/4 barevně" oboustranně barevné potištění, „1/0 barevně" oproti tomu znamená jen černé jednostranné a „1/1 barevně" jen černé oboustranné potištění.

Netvořte – pokud možno – ve Vašich tiskových datech žádné objekty s celkovou intenzitou barvy větší než 330 %. Objekty s tímto pro tisk příliš vysokým a tím nevhodným celkovým nánosem barev automaticky redukujeme na 330 %.

Šedé plochy a černé texty tvořte proto nejlépe výhradně v černém kanálu. Abyste vytvořili plochu v syté tmavé černi, stačí většinou přimíchat ke 100 % černé barvě dalších 60 % barevného podílu barvy cyan (celkový nános barvy je zde tedy 160 %). Tisková data pro 1/1 barevné objednávky obsahu brožur proto nejlépe tvořte jen v černém kanále. Není-li to možné, budeme Vaše tisková data samozřejmě automaticky konvertovat – pokud jste je zvolili jako barevnost výrobku – ve stupních šedi. Před definitivní objednávkou Vám vždy zašleme náhledový PDF soubor se všemi případně potřebnými úpravami.

Zásadně Vám doporučujeme založit rozlišení všech obrázků ve Vašich tiskových datech nejméně v hodnotě 250 ppi (dpi); jednobarevné kresby („černobílé náčrty") ale nejméně 1.200 ppi (dpi). Prvky jako jsou grafiky, logo nebo texty tvořte kvůli co nejlepší kvalitě tisku pokud možno jako vektory.
U velkoplošných tiskovin jako jsou plakáty je většinou dostačující rozlišení 150 ppi (dpi).

Všechny tiskařské výrobky v printworld.de se vyrábějí s rastrem 80 lpi a podle standardního ofsetového procesu („PSO").

Prvky, které dosahují až k hraně čistého formátu stránky, vyžadují přesah do spadávky nastavené minimálně na 2 mm. Navíc Vám doporučujeme umisťovat text či důležité elementy uvnitř okrajů nastavených na 5 mm od hrany čistého formátu stránky Vašeho dokumentu, a to z důvodu možných tolerancí při výrobě.

Nastavte formát a orientaci stránky (na výšku, resp. na šířku) všech stran shodně s Vámi objednaným tištěným výrobkem. Přesná zadání velikostí Vašeho výrobku najdete v našem individuálním datovém listu. Pokud se Vaše tisková data ve formátu strany, resp. orientace stránky se od uvedených dat liší, pak Vaše data umístíme středem a bez měřítka v objednaném formátu strany a upozorníme Vás na to vždy před definitivní objednávkou. Lze tím např. kompenzovat minimální odchylky formátu. Před definitivní objednávkou Vám vždy zašleme ke zkontrolování náhledový PDF soubor se všemi případně potřebnými úpravami. Pro lepší kontrolu vkládáme do tohoto náhledového PDF souboru ořezové značky. Za reklamování, které vyplývá z těchto skutečností, nepřebíráme žádné ručení.

Když ve Vašem layoutu leží nad sebou dvě různé barvy, pak přední barva buď zadní barvu vymaže nebo ji přetiskne. Při přetisknutí se všechny separační podíly, které jsou obsaženy v přední barvě a nejsou potřebné, stanou transparentními. Pozadí v těchto místech prosvítá. Když se přední barva vymaže, je její prostor v zadní barvě uvolněn, je tedy bílý. Správná definice barev ve Vašem dokumentu určující vymazání, resp. přetištění, je důležitá z toho důvodu, aby se předešlo nepříjemným překvapením při tisku. Bílé objekty se tak zásadně musí nastavit na vymazání, aby se zabránilo jejich přetištění tmavými barvami. Černý text by naopak měl být vždy nastaven na přetištění, abychom se v tisku vyhnuli nepřesnostem v nastavení a souvisejícímu „problesknutí".

Máte-li k těmto komplexním tématům dotazy, jednoduše nám zavolejte! Náš kvalifikovaný personál Vám ihned telefonicky poradí.

Tloušťka linek u grafik a kontur textu by ve Vašich tiskových dat měla mít minimálně 0,2 pt. Příliš tenké linky automaticky zesilujeme na tuto minimální tištěnou tloušťku. Tudíž je nutno zohlednit, že se také linky založené s 0 body zviditelní nebo úzké kontury textu zesílí.

Dbejte na to, aby všechny typy písma, používané ve Vašem dokumentu, byly vloženy, resp. konvertovány na křivky. Chybějící typy písma nenahrazujeme.

Pro dosažení optimální čitelnosti doporučujeme minimální velikost písma 5 bodů. Netvořte černý text jako směs barev, ale jen v černém kanálu a přiřaďte jí kvůli optimálního výsledku tisku – je-li to možné – vlastnost „Přetisknout“.